Trả lời phỏng vấn của phóng viên hãng thông tin Mỹ UPI ở Tôkiô (Nhật Bản) (17-1-1959)

Hỏi: Theo ý kiến của Chủ tịch thì tình hình thế giới trong nǎm 1958 có những biến chuyển gì quan trọng nhất?

Trả lời: Theo ý tôi, trong nǎm 1958, việc quan trọng nhất trên thế giới là: lực lượng xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh, chủ nghĩa thực dân tan rã và lực lượng đế quốc suy yếu nhiều. Đặc biệt là nền kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa phát triển nhảy vọt, còn nền kinh tế của các nước tư bản thì khủng hoảng sa sút.

Hỏi: Chủ tịch có thấy rằng sang nǎm 1959 tình hình cǎng thẳng giữa Đông và Tây có thể dịu bớt được chút nào không?

Trả lời: Tôi nghĩ rằng có hy vọng tình hình sẽ bớt cǎng thẳng giữa phương Đông và phương Tây.

Hỏi: Theo ý kiến của Chủ tịch, trong nǎm 1959 việc thống nhất nước Việt Nam có thể có những thuận lợi gì?

Trả lời: Chúng tôi luôn luôn tin chắc rằng nước Việt Nam nhất định sẽ thống nhất, thời gian càng đi tới, sự tin chắc ấy càng nhiều.

Hỏi : Trong nǎm 1959, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có những kế hoạch cụ thể gì để phát triển hơn nữa nền kinh tế và nông nghiệp ở Việt Nam?

Trả lời: Nǎm 1959, chúng tôi có kế hoạch xây dựng cơ bản nhằm phát triển kinh tế, tǎng cường hơn nữa công nghiệp và nông nghiệp so với nǎm 1958.

Hỏi: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có định thành lập “công xã nhân dân” như ở nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa không?

Trả lời: Trước mắt, chúng tôi không định tổ chức “công xã nhân dân”. Chúng tôi có kế hoạch hợp tác hoá nông thôn, tǎng gia sản xuất và cải thiện hơn nữa đời sống của nhân dân.

Tôi gửi ông và độc giả của ông lời chào thân mật.

———————————–

Trả lời ngày 17-1-1959.
Báo Nhân dân, số 1780, ngày 27-1-1959.
cpv.org.vn