Lời chào mừng Đại hội lần thứ XXI Đảng Cộng sản Liên Xô (29-1-1959)

Thưa các đồng chí thân mến,

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, tất cả các đồng chí đại biểu trong Đại hội lần thứ XXI và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô, lời chào mừng anh em nhiệt liệt nhất và kính chúc Đại hội thành công rực rỡ.

Chúng tôi rất sung sướng được tham dự Đại hội lần thứ XXI của Đảng Cộng sản Liên Xô. Đại hội lần này đánh dấu một thời kỳ phát triển mới của Liên Xô, thời kỳ cao trào xây dựng chủ nghĩa cộng sản.

Giữa lúc trên thế giới, chủ nghĩa đế quốc đang lâm vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng và hệ thống chủ nghĩa thực dân đang tan rã, chủ nghĩa xã hội đang không ngừng lớn mạnh và củng cố thì Liên Xô bước vào thực hiện kế hoạch bảy nǎm, việc đó càng chứng tỏ hùng hồn tính chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa và chính sách hoà bình của Liên Xô.

Trong những nǎm vừa qua, thực hiện những nghị quyết lịch sử của Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Liên Xô, với một nhiệt tình sâu sắc và tinh thần lao động quên mình, nhân dân Liên Xô đã phát huy mọi khả nǎng sáng tạo của mình và đã giành được những thắng lợi mới có ý nghĩa lịch sử trong công nghiệp, nông nghiệp, vǎn hoá, khoa học kỹ thuật và nâng cao không ngừng mức sống của mình. Việc Liên Xô xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên, những thành tựu to lớn về việc dùng nǎng lượng nguyên tử trong công cuộc hoà bình, việc phóng những vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất và mới đây việc phóng hành tinh nhân tạo đầu tiên của mặt trời đã mở đầu một thời đại mới trong lịch sử loài người, thời đại loài người làm chủ vũ trụ.

Trên cơ sở những thành công vĩ đại trong tất cả mọi ngành kinh tế quốc dân, kế hoạch 7 nǎm được thực hiện sẽ đưa nền kinh tế xã hội chủ nghĩa tiến những bước nhảy vọt mới đặt cơ sở vật chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô, đồng thời sẽ tǎng cường hơn nữa lực lượng của phe xã hội chủ nghĩa. Đó là một đảm bảo chắc chắn cho sự nghiệp bảo vệ hoà bình lâu dài trên thế giới.

Với một cảm tình nồng nàn và sâu sắc, nhân dân Việt Nam theo dõi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa cộng sản của nhân dân Liên Xô và vô cùng phấn khởi trước những thành công rực rỡ mà nhân dân Liên Xô đạt được. Nhân dân Việt Nam coi những thành công đó như thành công của chính mình.

Sau khi hoà bình lập lại ở Việt Nam, được sự giúp đỡ khảng khái của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, nhân dân Việt Nam đã cố gắng vượt qua nhiều khó khǎn và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ khôi phục kinh tế, hàn gắn những vết thương chiến tranh. Đến cuối nǎm 1957, tổng giá trị sản lượng nông nghiệp, thủ công nghiệp và công nghiệp ở miền Bắc Việt Nam đã xấp xỉ mức nǎm 1939. Riêng về sản lượng lương thực thì đã vượt mức trước chiến tranh.

Hiện nay, chúng tôi đang ra sức thực hiện kế hoạch Nhà nước 3 nǎm (1958-1960) 31 phát triển và cải tạo nền kinh tế quốc dân theo chủ nghĩa xã hội, phát triển vǎn hoá, nhằm nâng cao dần đời sống của nhân dân. Nhiệm vụ cơ bản của chúng tôi ở miền Bắc Việt Nam hiện nay là phải đẩy mạnh cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa: trước mắt là đẩy mạnh cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, thủ công nghiệp và công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa, đồng thời ra sức củng cố và phát triển thành phần kinh tế quốc doanh, lực lượng lãnh đạo của nền kinh tế quốc dân.

Về mặt phát triển sản xuất, chúng tôi mong rằng đến nǎm 1960, tổng giá trị sản lượng nông nghiệp và công nghiệp sẽ có thể tǎng hơn 70% so với nǎm 1957.

Nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu của nhân dân Việt Nam hiện nay là hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước 3 nǎm, củng cố miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ; củng cố không ngừng tình hữu nghị không gì lay chuyển nổi giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Liên Xô và nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc và tích cực góp phần vào sự nghiệp bảo vệ hoà bình ở Đông – Nam á và thế giới. Đồng thời nhân dân Việt Nam phải tiếp tục cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai của chúng là bọn dã man thường xuyên khủng bố tàn nhẫn nhân dân miền Nam và vừa rồi đã đầu độc hơn 6.000 người Việt Nam yêu nước trong trại tập trung Phú Lợi (Thủ Dầu Một) mà hơn 1.000 người đã chết.

Sự giúp đỡ vô cùng quý báu của nhân dân Liên Xô, Trung Quốc và các nước anh em khác trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa quyết định đối với những thắng lợi của chúng tôi.

Kế hoạch 7 nǎm của Liên Xô khuyến khích nhân dân Việt Nam chúng tôi càng thêm cố gắng trong công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa cũng như trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà.

Nhân dịp này, chúng tôi xin thay mặt Đảng Lao động Việt Nam và nhân dân Việt Nam chuyển đến toàn thể nhân dân Liên Xô, Đảng Cộng sản và Chính phủ Liên Xô, lòng biết ơn sâu sắc của chúng tôi.

Thưa các đồng chí thân mến,

Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Liên Xô đã đánh dấu một bước tiến lớn của nhân dân Liên Xô trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa cộng sản cũng như trong sự nghiệp củng cố hoà bình và phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc. Những nghị quyết lịch sử của Đại hội đã soi sáng cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động các nước trên thế giới trong cuộc đấu tranh cho hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Tinh thần những nghị quyết lịch sử của Đại hội lần thứ XX đã được thể hiện sâu sắc trong bản Tuyên bố chung của các đảng cộng sản và công nhân các nước xã hội chủ nghĩa và bản Tuyên ngôn hoà bình của hầu hết các đảng cộng sản và công nhân trên thế giới họp ở Mátxcơva nhân dịp kỷ niệm bốn mươi nǎm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại. Bản cương lĩnh chung đó ngày nay đã ǎn sâu vào trí óc và trái tim của hàng trǎm triệu người và biến thành một sức mạnh vô cùng to lớn. Thực tiễn lịch sử của phong trào cộng sản quốc tế đã chứng tỏ rằng sự đoàn kết nhất trí giữa những người cộng sản tất cả các nước chung quanh Đảng Cộng sản Liên Xô là một lực lượng tinh thần và vật chất mạnh mẽ, đảm bảo cho thắng lợi cuối cùng của chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng Đại hội lần này của Đảng Cộng sản Liên Xô sẽ mở ra những bước tiến mới của Liên Xô trên con đường tiến lên chủ nghĩa cộng sản, đồng thời những nghị quyết của Đại hội sẽ là một nguồn cổ vũ to lớn thúc đẩy phong trào đấu tranh cho hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên thế giới tiến lên mạnh mẽ hơn nữa.

——————————

Đọc ngày 29-1-1959.
Sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ nhất, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1989, t.8, tr.276-280.
cpv.org.vn