Vô đề (3-1968)

Tam niên bất ngật tửu xuy yên,
Nhân sinh vô bệnh thị chân tiên.
Hỷ kiến Nam phương liên đại thắng,
Nhất niên tứ quý đổ xuân thiên.

Dịch nghĩa:
KHÔNG ĐỀ

Đã ba nǎm rồi không uống rượu, không hút thuốc lá,
Ở đời không ốm đau chính là tiên thật sự!
Mừng thấy miền Nam thắng lớn liên tiếp,
Một nǎm cả bốn mùa đều là Xuân.

Dịch thơ
KHÔNG ĐỀ

Thuốc kiêng, rượu cũ đã ba nǎm,
Không bệnh là tiên sướng tuyệt trần.
Mừng thấy miền Nam luôn thắng lớn,
Một nǎm là cả bốn mùa Xuân (1)

————————

Viết bằng chữ Hán, tháng 3-1968.
Sách Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh,
Nxb. Vǎn học, Hà Nội, 1990, tr.79-80.

1) Khương Hữu Dụng dịch.
cpv.org.vn