Chủ nghĩa Lênin là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng.

(ĐCSVN) – Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Chúng ta kỷ niệm đồng chí Lênin, thương nhớ đồng chí Lênin thì càng phải học tập và thực hành chủ nghĩa Lênin.

Là người Việt Nam yêu nước đầu tiên – Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã tìm thấy ở chủ nghĩa Lênin con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam khi đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin. Ánh sáng cách mạng của chủ nghĩa Lênin qua bản Luận cương đã chinh phục hoàn toàn Nguyễn Ái Quốc và từng bước Người đã đi đến kết luận: chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và giai cấp công nhân toàn thế giới. Trong tác phẩm “Đường kách mệnh” Nguyễn Ái Quốc đã khăng định: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin.

(22.4.1870/22.4.2009)

Lênin là người kế tục sự nghiệp của C.Mác-Ph.Ăng ghen và đã đưa chủ nghĩa xã hội khoa học phát triển từ lý luận trở thành hiện thực, mở ra thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Tên tuổi của Lênin gắn liền với cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, một cuộc cách mạng đã mở ra thời đại mới trong lịch sử loài người và con đường giải phóng các dân tộc thuộc địa. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: Lênin là người đầu tiên đã đặt cơ sở cho một thời đại mới thật sự cách mạng trong các thuộc địa và đối với tất cả các dân tộc bị áp bức và nô lệ.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của mình, Lênin đã tập trung toàn bộ tâm lực, trí lực cho sự nghiệp giải phóng loài người khỏi ách áp bức bóc lột. Bằng những tác phẩm nổi tiếng như: “Làm gì”, “Một bước tiến, hai bước lùi”, “Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa”, “Thà ít mà tốt”…Có những tác phẩm Lênin đọc cho thư ký ghi trong những ngày nằm trên giường bệnh. Đó là những cống hiến vô cùng to lớn về lý luận của Lênin.

Bên cạnh việc khẳng định Lênin là người đã thực hiện và phát triển chủ nghĩa Mác, là người cha của cách mạng vô sản và cách mạng giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn khẳng định Lênin là người thầy đã đào tạo ra những chiến sĩ cách mạng khắp thế giới, chẳng những bằng lý luận cách mạng khoa học nhất, mà còn bằng đạo đức cách mạng cao cả nhất.

Học tập và làm theo những lời dạy của Lênin, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải ra sức học tập nâng cao trình độ lý luận, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, chống quan liêu, tham ô, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Dù vô tình hay cố ý, duy trì ba bệnh ấy tức là giúp cho kẻ địch và làm hại cho nhân dân, cho Chính phủ, cho Đảng. Lênin dạy chúng ta giản đơn và khiêm tốn, trong sạch và chính trực, phải thật thà tự phê bình và phê bình để đoàn kết chặt chẽ và tiến bộ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta đã khẳng định: Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ./.

Trung Hiếu

cpv.org.vn

Advertisement