Mùa thu lịch sử


Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Người sống mãi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam!
nhoNguoicha