Tag Archive | Tập 3 (1930 -1945)

Chiến thuật du kích

Việt Minh xuất bản nǎm 1945
In theo sách Việt Minh xuất bản nǎm 1945
Sách lưu tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

cpv.org.vn

Advertisement