Tag Archive | Nhân dân

Hồ Chí Minh – Tượng đài vĩnh cửu của nhân dân Việt Nam và bè bạn quốc tế

VN-HCM

Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân, nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Người đã hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng loài người bị áp bức bóc lột. Người đấu tranh cho sự nghiệp vì độc lập, vì tự do cho dân tộc Việt Nam và người dân bị áp bức trên toàn thế giới. Cuộc đời cao đẹp, tấm gương đạo đức cách mạng của Người là tấm gương sáng, bình dị và là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Tiếp tục đọc