Tag Archive | Di chúc

Di chúc Hồ chủ tịch: ‘Quần chúng chỉ yêu mến người có đạo đức’

VN-HCM“Không phải ta cứ viết lên trán chữ cộng sản mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn trong di chúc. Tiếp tục đọc

Advertisement