Hào khí cách mạng tháng Tám trong công cuộc đổi mới

Cách mạng Tháng TámQĐND – Cách đây tròn 68 năm, toàn dân tộc Việt Nam, triệu người như một, dưới sự tổ chức, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã nhất tề đứng dậy, phá tan xiềng xích nô lệ, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, xác lập chính quyền dân chủ nhân dân trên phạm vi toàn quốc. Tự hào biết bao, lần đầu tiên trong thời đại mới, một dân tộc nhỏ đã tự giải phóng mình khỏi ách đế quốc thực dân; đất nước ta, từ một nước thuộc địa, trở thành một nước độc lập; nhân dân ta, từ thân phận nô lệ, thành người dân độc lập, tự do, làm chủ đất nước.

Suốt chặng đường cách mạng gần 70 năm qua, tầm vóc, ý nghĩa, những bài học kinh nghiệm quý báu, những tư tưởng mang tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị và được vận dụng, phát triển sáng tạo qua các thời kỳ cách mạng. Một trong những bài học lớn là Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nắm bắt đúng thời cơ cách mạng; xây dựng, tổ chức và sử dụng lực lượng đúng lúc, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để tập hợp, dẫn dắt đông đảo quần chúng tiến lên giành chính quyền. Trong không khí cách mạng sục sôi, khí thế của quần chúng “như triều dâng, thác đổ”, đứng trước thời cơ “ngàn năm có một”, bằng nhạy cảm chính trị, tài trí tuyệt vời, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động toàn dân tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đưa cách mạng nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và CNXH.

Cách mạng Tháng Tám thành công là thắng lợi của đường lối độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; là thắng lợi của tinh thần và ý chí tự lực, tự cường, quyết “đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Để giành và giữ chính quyền non trẻ, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng kết hợp hài hòa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, giữa xây dựng lực lượng cách mạng, phát huy sức mạnh bên trong, đề cao ý chí tự lực tự cường, độc lập tự chủ, sáng tạo, với tranh thủ tối đa những điều kiện, thời cơ thuận lợi do tình hình thế giới đem lại.

Tinh thần, hào khí và những thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám luôn là động lực to lớn cổ vũ chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách tiếp tục đưa công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đạt những thành tựu mới. Từ chỗ là một thuộc địa của thực dân đế quốc, không có tên trên bản đồ thế giới, sau Cách mạng Tháng Tám, Việt Nam đã là một nước độc lập, có chủ quyền; vị thế của đất nước, dân tộc ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Vị thế đó, trước hết bắt nguồn từ thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và bao máu xương của các thế hệ cách mạng, để nước nhà có được độc lập, tự do, thống nhất trọn vẹn. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần ra sức bảo vệ và phát huy vững chắc thành quả cách mạng đó; tranh thủ tối đa những điều kiện, thời cơ thuận lợi, chủ động nắm bắt thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, nhất là trong bối cảnh hiện nay, tình hình quốc tế có những diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình trong nước thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức luôn đan xen…

Dưới ánh sáng Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, với đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo, sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả, Đảng và Nhà nước ta đã và đang đưa sự nghiệp đổi mới phát triển, giành được nhiều thành tựu quan trọng. Nền kinh tế đất nước đã có những tín hiệu tốt để vượt qua khủng hoảng; kinh tế thế giới cũng có những dấu hiệu lạc quan; bằng hoạt động đối ngoại rộng mở, vị thế, uy tín của đất nước ngày càng cao… Đó chính là thời cơ, điều kiện thuận lợi mà chúng ta cần nắm bắt, sử dụng hiệu quả để đẩy nhanh công cuộc đổi mới, CNH, HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN…

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc. 69 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, quân đội ta luôn là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị tin cậy, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên Cách mạng Tháng Tám và giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, hiện nay nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đang đặt ra những yêu cầu mới; khả năng SSCĐ, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cần tiếp tục được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng cũng rất quan tâm đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng, nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Cùng với làm nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; sẵn sàng xả thân trong phòng chống thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn, tham gia phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” do Bộ Quốc phòng phát động hơn một năm qua đã và đang được các đơn vị toàn quân tích cực hưởng ứng, góp phần tạo phong trào hành động cách mạng sâu rộng ở nông thôn và tăng cường tình đoàn kết quân – dân cá nước. Tinh thần và hào khí Cách mạng Tháng Tám mãi mãi là nguồn động viên, là sức mạnh tinh thần cổ vũ quân và dân ta vững bước tiến lên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

QĐND

Nguồn: qdnd.vn
Vkyno (st)