Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 4 (Năm 1949 – Tháng 11)

Việt Nam - Hồ Chí MinhTháng 11, ngày 4

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký:

– Sắc lệnh số 126/SL, quy định tất cả nam công dân Việt Nam từ 18 tuổi đến 45 tuổi đều có nghĩa vụ phải phục vụ trong quân đội một thời hạn là hai năm. Khi có chiến tranh, thời hạn này có thể kéo dài cho đến hết chiến tranh.

Sắc lệnh nêu rõ những trường hợp được hoãn nhập ngũ và quy định các thủ tục gọi tòng quân phục vụ quân đội.

– Sắc lệnh số 127/SL, về việc hợp nhất Liên khu I và Liên khu X thành Liên khu Việt Bắc, và thành lập Uỷ ban kháng chiến hành chính Liên khu Việt Bắc.

– Sắc lệnh số 128/SL, cử các thành viên Uỷ ban kháng chiến hành chính Liên khu Việt Bắc.

– Sắc lệnh số 129/SL, cử cố vấn Uỷ ban kháng chiến hành chính Liên khu Việt Bắc.

– Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 11, ngày 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký:

– Sắc lệnh số 130/SL, sáp nhập huyện Thuỷ Nguyên thuộc tỉnh Kiến An, huyện Nam Sách và huyện Kinh Môn thuộc tỉnh Hải Dương vào tỉnh Quảng Yên.

– Sắc lệnh số 131/SL, trả lại tỉnh Bắc Ninh (Liên khu I) huyện Gia Lâm (kể cả thị xã) trước đây đã sáp nhập vào tỉnh Hưng Yên (Liên khu III).

– Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 11, ngày 9

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giáo viên và học viên lớp “Chuẩn bị tổng phản công” của Trường Trung học Lục quân Trần Quốc Tuấn nhân ngày khai giảng.

Người căn dặn các học viên:

“Luyện tập thân thể cho mạnh mẽ,

Nghiên cứu kỹ thuật cho thông thạo.

Trau dồi tinh thần cho vững chắc.

Hun đúc đạo đức của người quân nhân cách mạng cho vững vàng.”

Và “phải ra sức thi đua làm cho trọn nhiệm vụ để xứng đáng cái tên lớp vẻ vang của các cháu, để xứng đáng với lòng tin cậy mà Chính phủ và đồng bào đặt nơi các cháu”.

– Báo Cứu quốc, số 1392, ngày 9-11-1949.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t. 5, tr. 707-708.

Tháng 11, ngày 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi các nhân viên và cơ quan quân, dân, chính, các đoàn thể nhân dân đã đánh thắng giặc lụt.

Người nêu rõ: Đánh thắng giặc lụt là một thắng lợi bộ phận trong thắng lợi chung của toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, là kết quả của sự hăng hái, cố gắng, đồng tâm và sự phối hợp chặt chẽ giữa hành chính, chuyên môn, bộ đội, đoàn thể và nhân dân.

Người mong mọi người, mọi cơ quan tiếp tục cố gắng thi đua, sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm để làm tốt hơn công tác bảo vệ đê điều.

– Báo Cứu quốc, số 1393, ngày 10-11-1949.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t. 5, tr. 709.

Tháng 11, ngày 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh điện cho Đại diện Thông tấn xã Việt Nam ở Băng Cốc khi được báo cáo Giáo sư Đặng Văn Ngữ đã về đến Thái Lan ngày 10-11. Nội dung bức điện như sau:

“Hồ Chủ tịch gửi lời chúc mừng bác sĩ Đặng Văn Ngữ đã trở về Tổ quốc”.

– Tạp chí An ninh thế giới, ngày 16-12-1999.

Tháng 11, trước ngày 16

Chủ tịch Hồ Chí Minh điện gửi Nguyên soái Xtalin chúc mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười18.

Bức điện viết:

“Nhân dịp Quốc khánh Liên Xô, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, và nhân danh cá nhân tôi, tôi gửi Ngài và Chính phủ và nhân dân Liên Xô lời chúc mừng hạnh phúc và thịnh vượng”.

– Báo Cứu quốc, số 1399, ngày 16-11-1949.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t. 5, tr. 706.

Tháng 11, ngày 22

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 134/SL, cử vào Bộ Tư lệnh quân đội địa phương và dân quân Liên khu Việt Bắc các vị sau đây:

– Thiếu tướng Chu Văn Tấn: Chính trị uỷ viên.

– Đại tá Lê Quảng Ba: Tư lệnh Liên khu.

– Đại tá Thanh Phong: Phó Tư lệnh Liên khu.

– Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 11, ngày 25

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 135/SL, bãi bỏ điều 9 của Sắc lệnh số 254/SL ngày 19-11-1948, về thẩm quyền bãi miễn của Hội đồng nhân dân xã và tỉnh, thay bằng điều 9 mới có sửa đổi và bổ sung.

– Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 11, ngày 27

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Trung ương mở rộng, thảo luận báo cáo của đồng chí Trường Chinh về tình hình mới và nhiệm vụ mới.

– Lê Văn Hiến: Nhật ký của một Bộ trưởng, Nxb. Đà Nẵng, 1995, t. 2, tr. 150.

Tháng 11, trước ngày 28

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi Hội nghị cán bộ nông dân cứu quốc toàn quốc19, căn dặn các cán bộ làm công tác vận động nông dân phải:

– Tổ chức nông dân thật chặt chẽ.

– Đoàn kết nông dân thật khăng khít.

– Huấn luyện nông dân thật giác ngộ.

– Lãnh đạo nông dân hăng hái đấu tranh cho lợi ích của nông dân, của Tổ quốc.

– Tài liệu lưu trữ của Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t. 5, tr. 710-711.

Tháng 11, ngày 28

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục dự Hội nghị Trung ương mở rộng, nghe báo cáo của đồng chí Võ Nguyên Giáp về quân sự, đánh giá tình hình chiến sự, định kế hoạch mới trong giai đoạn sắp tới.

– Lê Văn Hiến: Nhật ký của một Bộ trưởng, Nxb. Đà Nẵng, 1995, t. 2, tr. 150.

Tháng 11, ngày 29

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 136/SL, xác nhận giá trị pháp lý của những điều khoản trong Sắc lệnh số 77/SL ngày 21-12-1945 và các sắc lệnh và quy lệ tiếp sau đối với Hội đồng nhân dân thị  xã và Hội đồng nhân dân thành phố, trừ những sửa đổi được ghi trong các điều 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trong bản Sắc lệnh này.

– Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh treo giải thưởng cho đơn vị chiến đấu giỏi của Thủ đô. Phần thưởng là một khẩu súng Thompson của Đoàn đại biểu Nam Bộ tặng Người.

– Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội, Sở Văn hoá – Thông tin Hà Nội, tháng 5-1985, tr. 17.

Nguồn: dangcongsan.vn
Vkyno (st)