Thanh niên quân đội phát huy, làm phong phú thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

QĐND Online- Mạch ngầm của lịch sử, cội nguồn sức mạnh của dân tộc ta, quân đội ta là những giá trị truyền thống, những tinh hoa được bảo tồn, kế thừa và phát huy trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Sự nghiệp xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước hiện nay, đòi hỏi chúng ta phải thường xuyên phát huy nguồn lực Việt Nam, cả nguồn lực vật chất và nguồn lực tinh thần, nhân lực và vật lực, cả sức mạnh truyền thống và hiện đại.

“Bộ đội Cụ Hồ” – một tên gọi bình dị nhưng vô cùng cao quý mà nhân dân đã giành cho quân đội ta, là hình tượng cao đẹp, tập trung những phẩm chất tốt đẹp nhất của cán bộ chiến sỹ quân đội – một giá trị – văn hoá – đạo đức của con người Việt nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Truyền thống Bộ đội Cụ Hồ là một bộ phận của truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Truyền thống Bộ đội Cụ Hồ bắt nguồn trực tiếp và là sự tiếp nối truyền thống quân sự, truyền thống đánh giặc giữ nước của ông cha ta trong điều kiện lịch sử mới của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập tự do. Phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ được xây đắp nên từ sự phấn đấu, hy sinh vô bờ bến của nhiều thế hệ cán bộ chiến sỹ; được Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh dày công tổ chức, giáo dục, rèn luyện; được nhân dân hết lòng thương yêu đùm bọc và được phát triển thông qua thực tiễn quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và trưởng thành của quân đội; được lưu giữ, kế tục, phát triển qua nhiều thế hệ…Nói đến truyền thống Bộ đội Cụ Hồ là nói đến truyền thống về những chuẩn mực, lối sống, phong cách, hành vi chính trị, đạo đức của quân nhân quân đội cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Đó là, một lý tưởng chiến đấu cao đẹp, trung thành vô hạn với Đảng, với tổ quốc và nhân dân; tinh thần quyết chiến quyết thắng mọi kẻ thù; vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hiểm nguy; tinh thần gan dạ dũng cảm kiên cường mưu trí và sáng tạo; tình đồng đội gắn bó keo sơn; tình đoàn kết quân dân cá nước; tính kỷ luật tự giác nghiêm minh…

Rèn luyện, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là trách nhiệm của mỗi quân nhân

Suốt 66 năm qua, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn luôn gần gũi, thân thương và sống động trong lòng nhân dân ta và nhân dân các nước bạn bè. Được mang danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” là niềm vinh dự và hạnh phúc của tuổi trẻ quân đội ta. Phẩm chất, truyền thống tốt đẹp ấy phản ánh bản chất cách mạng của quân đội, là một sức mạnh nội sinh đã được tích hợp ở một trình độ cao trong quá trình xây dựng và chiến đấu của quân đội ta. Song, nó không phải là cái “nhất thành bất biến”. Trong bối cảnh mở cửa, hội nhập của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khi kẻ địch đang ráo riết thực hiện “diễn biến hoà bình”; trước đòi hỏi của nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, cũng như của sự nghiệp đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước hiện nay, vấn đề giữ gìn và phát huy phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trở nên cấp thiết, là sự quan tâm của toàn đảng, toàn dân ta, đồng thời còn là tâm nguyện, ý chí của tuổi trẻ quân đội đối với Đảng, Bác Hồ và nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cái gì mà tốt thì phải phát triển thêm… Cái gì mà mới mà hay thì ta phải làm”. Thế hệ trẻ trong quân đội cũng như thanh niên cả nước hôm nay và tiếp theo làm gì để ghi tiếp những trang chói ngời, góp phần làm rạng rỡ lịch sử đất nước, dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam?!… Theo chúng tôi, trên cơ sở nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm của mình, tuổi trẻ quân đội hiện nay cần tập trung thực hiện tốt những định hướng giải pháp cơ bản .

Đó là sự trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân độ. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng của Hồ Chí Minh về tổ chức xây dựng quân đội cách mạng là tư tưởng về Đảng lãnh đạo quân đội. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”. Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố quan trọng hàng đầu có ý nghĩa quyết định đối với giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống cách mạng của quân đội và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ của mỗi quân nhân. Quân đội ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng ngày càng tinh nhuệ, hiện đại.

Lòng trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội ở mỗi quân nhân – thanh niên quân đội hiện nay phải được thể hiện ở sự thấu triệt nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội, phát huy trách nhiệm của mỗi quân nhân trong thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đảng bộ quân đội TSVM, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong quân đội.

Ngày nay, thanh niên quân đội tích cực, tự giác học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực và hiệu quả các mặt công tác là một yêu cầu cơ bản. Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, chuẩn bị cho chiến đấu vũ trang trong thời chiến và chiến đấu ngay trong thời bình chống lại các thủ đoạn phi vũ trang của các thế lực thù địch phản động và lạc hậu là một công việc vô cùng khó khăn, gian khổ. Đòi hỏi mỗi thanh niên quân đội hiện nay phải được rèn luyện cả về chính trị, quân sự để chắc tay súng bảo vệ biên cương tổ quốc, bảo vệ cuộc sống, lao động hoà bình của nhân dân; phải có ý chí và nghị lực cách mạng cao, phải biết cộng tác trong những hoàn cảnh thay đổi, sáng tạo đổi mới phương thức hoạt động mọi mặt, đem lại chất lượng hiệu quả mới; biết phát huy truyền thống đạo đức, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ qua những chương trình dạy chữ cho đồng bào dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa; chăm sóc sức khoẻ cho dân nghèo, giúp nhân dân sản xuất tăng gia, vượt qua gian nan thử thách khi gặp thiên tai lũ lụt, thực hiện đúng tinh thần đi dân nhớ, ở dân thương.
Để đáp ứng với những yêu cầu đó, từng thanh niên trong quân đội phải không ngừng học tập và rèn luyện theo lời Bác Hồ dạy: “Phải cố gắng học tập mọi mặt về chính trị, quân sự…”. Trước hết, mỗi thanh niên phải nâng cao trình độ tự ý thức về việc tự tu dưỡng rèn luyện, hình thành động cơ rèn luyện đúng đắn, nhận thức rõ đòi hỏi khách quan về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong từng điều kiện cụ thể. Biết tự nhận xét, tự kiểm tra, đánh giá về những ưu điểm, nhược điểm so với yêu cầu đặt ra và xác định phương hướng, biện pháp tự giáo dục, tự tu dưỡng cho xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Mặt khác, phải rèn luyện ý chí phấn đấu bền bỉ, cầu tiến bộ, trọng danh dự cá nhân, luôn tự trì trích theo yêu cầu cao; rèn luyện khả năng “miễn dịch” với những tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường trong đời sống xã hội hiện nay và năng lực đấu tranh phòng, chống những tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Đấu tranh kiên quyết với biểu hiện coi nhẹ truyền thống, phủ nhận quá khứ, gieo rắc tư tưởng, lối sống thực dụng vào nhân dân và quân đội ta của những kẻ núp dưới danh nghĩa “cách mạng khoa học công nghệ”, “kinh tế thị trường” và con bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng chống phá chế độ, chống Đảng ta. Mỗi thanh niên thường xuyên lấy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ làm động lực tinh thần, tự cổ vũ và cổ vũ nhau thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là khi đứng trước những khó khăn, thử thách ác liệt. Thanh niên là cán bộ, đảng viên trẻ trong các tổ chức lãnh đạo, chỉ huy phải mẫu mực thể hiện phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ở mọi lúc, mọi nơi để làm gương sáng cho chiến sỹ noi theo.

Trong giai đoạn này, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Để đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đòi hỏi mỗi thanh niên quân đội cần phải khắc phục biểu hiện hô hào học tập một cách chung chung, nói nhiều hơn làm, nói không đi đôi với làm, hoặc chỉ nặng “học tập” nhưng lại nhẹ “làm theo” ; phải cụ thể hoá hơn nữa nội dung, chương trình, kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn từng đơn vị, từng bộ phận và từng công việc, nhiệm vụ cụ thể, với những chuẩn mực đạo đức rõ ràng; đưa cuộc vận động thành nếp sinh hoạt, hoạt động thường xuyên của mỗi đơn vị và quân nhân; định kỳ phải tự kiểm điểm, đánh giá và đăng ký, bổ sung kế hoạch đề ra định mức, chỉ tiêu mới sát với nhiệm vụ mới của đơn vị và cá nhân để thực sự gắn việc học tập với việc làm theo và chuyển mạnh từ học tập sang làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Từ cách mạng, qua cách mạng và nhờ cách mạng, một lớp người mới đã được sản sinh với những đặc trưng nhân cách tiêu biểu của giá trị Việt Nam. Lớp người đó được nhân dân trìu mến, thân thương gọi là Bộ đội Cụ Hồ. Khi bước sang thế kỷ XXI, chúng ta nhất thiết phải bảo vệ những phẩm chất chính trị, đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ’’, phát triển lên một trình độ mới, trình độ hiện đại của đất nước ta và của loài người tiến bộ. Vẫn biết rằng giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ không phải là việc riêng của tổ chức quân sự, càng không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân… Nhưng suy cho cùng phải là sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi thanh niên quân đội hôm nay. Phát huy, làm phong phú những phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, tự hoàn thiện mình, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới của đất nước, xứng đáng với niềm tin cậy và niềm tự hào của Đảng ta, nhân dân ta đó là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm của tuổi trẻ quân đội.

Thạc sĩ Trương văn Bảy
qdnd.vn