Không có Đảng lãnh đạo, không có độc lập, tự do

QĐND – Từ ngày các phương tiện thông tin đại chúng chính thức công bố Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, ngày nào tôi cũng dành thời gian nghiên cứu nội dung bản nghị quyết này.

Càng nghiên cứu, tôi càng thấy những vấn đề được Đảng ta nêu ra trong nghị quyết này rất đúng và phù hợp với thực tiễn hiện nay. Tôi cho rằng, Nghị quyết của Đảng lần này một lần nữa thể hiện rõ phẩm chất, dũng khí cộng sản của Đảng, mà trước hết là các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Thực tế cho thấy, nếu thiếu dũng khí và không có được những phẩm chất trong sáng thì Đảng cũng như mỗi cán bộ, đảng viên thật khó nhìn thấy rõ những khuyết điểm của mình để sửa chữa, để tiến bộ.

Hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng tài năng và trí tuệ của mình với nòng cốt là đội ngũ đảng viên ưu tú, Đảng đã lãnh đạo dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác…Với cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Đảng đã đưa nhân dân trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, đóng góp to lớn vào kho tàng lý luận của Chủ nghĩa Mác Lê-nin về phong trào đấu tranh giành độc lập tự do ở các nước thuộc địa. Rõ ràng, không có Đảng thì dân tộc ta không có độc lập, tự do như ngày hôm nay.

Đảng không phải là cái gì đó quá xa vời. Đảng chính là những con người cụ thể tồn tại trong xã hội, trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên là người đại diện của Đảng. Vì thế, trong quá trình phát triển và trưởng thành của mình cũng có lúc, có chỗ, có nơi đội ngũ cán bộ, đảng viên còn vi phạm khuyết điểm, còn thể hiện sự non yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo, vận động và tập hợp nhân dân. Khi chỉ ra những hạn chế, khiếm khuyết cần quyết tâm khắc phục, sửa chữa, Đảng ta đã thêm một lần nữa thể hiện bản lĩnh, tính cách mạng, tính chiến đấu của mình. Chỉ đấu tranh gạt bỏ những hạn chế, yếu kém thì Đảng mới phát triển, cũng như mỗi cá nhân con người cụ thể, muốn khỏe mạnh thì phải biết cách phòng và chữa bệnh. Nếu có bệnh mà không chữa hoặc chữa không đúng cách không những thiệt hại về kinh tế, mà chắc chắn sức khỏe cũng chẳng thể nào có được. Và Đảng muốn mạnh, muốn giữ vững được vai trò lãnh đạo xã hội của mình, muốn có được lòng tin của nhân dân, không có cách nào khác là Đảng phải tự sửa mình, tự chấn chỉnh mình. Đó là lẽ thường tình và cũng là việc làm thường xuyên của một Đảng cách mạng mang bản chất giai cấp công nhân.

Nguyễn Trọng Lượng (Công Chính, Nông Cống, Thanh Hóa)
qdnd.vn