Muốn có phong trào phải lo cán bộ

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Việc cần làm trước tiên là chuẩn bị cán bộ cho phong trào. Xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt, nhiệt tình, vừa giỏi về chuyên môn, vừa có đạo đức trong sáng, có tác phong sâu sát, gần gũi quần chúng, với thực tiễn là đòi hỏi khách quan. Coi trọng phong trào Thi đua yêu nước và cán bộ của phong trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sâu sát, lựa chọn và bố trí cán bộ làm công tác thi đua theo tiêu chuẩn: nhiệt tình, xốc vác và có kinh nghiệm thực tiễn.

Người yêu cầu những cán bộ làm công tác thi đua khi được giao trách nhiệm phụ trách địa bàn: Trước khi phát động, phải họp với cán bộ địa phương, đặt kế hoạch, lập tổ xung phong. Người đặc biệt nhấn mạnh: Từ cá nhân đến đoàn thể, “tổ chức công tác là cần thiết” và đó là nguyên nhân quyết định sự thành bại của phong trào. Cuối cùng, nếu coi thi đua là “gieo hạt”, khen thưởng là “thu hoạch”, những cán bộ làm công tác thi đua, nếu “bản thân tiến bộ”, hoặc có thành tích “giúp đỡ” người khác cùng tiến bộ, thì đều được khen thưởng. Khen thưởng sẽ tạo động lực trong thi đua.

Tháng 11.1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Cụ Tôn Đức Thắng, Trưởng ban vận động Thi đua ái quốc. Trong thư, Người viết: “Tôi rất đồng ý với Cụ là cần phải có cán bộ được huấn luyện hẳn hoi”. Đây là mối lưu tâm, là sự trăn trở của Người đối với sự phát triển của phong trào Thi đua yêu nước, bởi theo “thiển ý” của Người “Chúng ta rất cần huấn luyện cán bộ, mà huấn luyện cán bộ xã trước hết”, rồi từ đó “lựa chọn những cán bộ xã có năng lực nhất, đưa dần lên làm cán bộ huyện, tỉnh, khu”.

Người dặn dò, việc lựa chọn cán bộ cho phong trào phải được chuẩn bị chu đáo, có lộ trình, và việc bổ nhiệm cán bộ từ xã, lên huyện, đến tỉnh và khu, phụ thuộc vào năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức. Đó không chỉ là những người có lòng nhiệt tình, tính xốc vác, đó còn phải là những người “có năng lực nhất”, “được huấn luyện hẳn hoi”, và đặc biệt là phải trưởng thành từ cơ sở. Cách thức chọn người tiêu biểu nhất, được huấn luyện và đưa những cán bộ ở cấp cơ sở có năng lực lên phụ trách ở cấp cao hơn, là một cách lựa chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ rất độc đáo.

Sức mạnh diệu kỳ của phong trào Thi đua yêu nước do Người phát động, bền bỉ, thực chất, thiết thực được thực hiện rộng khắp, mỗi ngày đã đem lại hiệu quả to lớn, đúng như Người từng nói: “Thi đua ái quốc, hiện tại và tương lai vẻ vang của nước ta”.

Lê Hà
baobinhdinh.com.vn

Advertisements