Thế nạn hữu mẫn tả báo cáo – Viết hộ báo cáo cho các bạn tù

THẾ NẠN HỮU MẪN TẢ BÁO CÁO

Đồng chu cộng tế nghĩa nan từ,

Thế hữu biên tu báo cáo thư;

“Phụng thử”, “đẳng nhân” kim thuỷ học,

Đa đa bác đắc cảm ân từ.

VIẾT HỘ BÁO CÁO CHO CÁC BẠN TÙ

Cùng hội cùng thuyền giúp nhau, lẽ khôn từ chối,

Viết báo cáo thay cho bạn;

Những chữ “thừa lệnh”, “chiểu theo” nay đều mới học,

Thế mà đã được nhiều lời cảm tạ.

————————-

Cùng hội cùng thuyền nên phải giúp,

Viết thay báo cáo dám từ nan;

“Chiểu theo”, “thừa lệnh” nay vừa học,

Đã được bao lời bạn cảm ơn.

NAM TRÂN dịch
cpv.org.vn

Advertisements