Thông đạt

Hà Nội, ngày 3 tháng 1 nǎm 1946

Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

Gửi các ông Bộ trưởng,

Xét rằng một vài công sở đã tự tiện huỷ bỏ hay bán các công vǎn và hồ sơ cũ. Hành động ấy có tính cách phá hoại, vì sẽ làm mất những tài liệu có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia.

Vậy yêu cầu các ông Bộ trưởng ban chỉ thị cho nhân viên các sở phải gìn giữ tất cả các công vǎn, tài liệu và cấm không được huỷ những công vǎn, tài liệu ấy nếu không có lệnh trên rõ rệt cho phép huỷ bỏ.

Xin nhắc rằng những hồ sơ hoặc công vǎn không cần dùng sau này sẽ phải gửi về những sở lưu trữ công vǎn thuộc Bộ Quốc gia giáo dục để tàng trữ.

Những viên chức không tuân lệnh này sẽ bị nghiêm trị.

Hồ Chí Minh

Tài liệu lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I
cpv.org.vn