Gửi các chiến sĩ miền Nam

Chính phủ Dân chủ Cộng hoà rất khen ngợi chiến sĩ ở các mặt trận miền Nam, đặc biệt là các chiến sĩ ở Nha Trang và ở Trà Vinh, đã làm gương anh dũng cho toàn quốc. Tổ quốc biết ơn các bạn, toàn thể đồng bào noi gương các bạn.

Hồ Chí Minh

Báo Cứu quốc, số 124, ngày 22-12-1945.
cpv.org.vn

Advertisement