Điện gửi Chính phủ Việt Nam

Thứ bảy 20-7. – Uỷ ban chính trị họp, vấn đề ngoại giao là đầu đề bản thuyết trình của ông Banhđê (Bindet). Thái độ của Pháp tiến bộ hơn ở Hội nghị Đà Lạt.

Vấn đề ngoại giao đã giao cho một tiểu ban xét rồi sẽ đem ra thảo luận tại Uỷ ban chính trị hôm thứ ba, 23. Đã nhận được điện vǎn và các điện vǎn trước. ở đây mấy hôm nay không có tin tức gì ở bên nước nhà.

Hồ Chí Minh

Báo Cứu quốc, số 308, ngày 2-8-1946.
cpv.org.vn

Advertisement