Điện gửi Giám mục Lê Hữu Từ (8-12-1947)

Gửi Giám mục Lê Hữu Từ
Phát Diệm – Ninh Bình,

Nhân dịp Lễ Nôen, tôi kính chúc cụ mọi sự lành để phụng sự Đức Chúa và để lãnh đạo đồng bào công giáo tham gia kháng chiến, đặng tranh lại thống nhất và độc lập cho Tổ quốc. Tôi nhờ cụ chuyển lời tôi chúc phúc cho toàn thể đồng bào công giáo.

Ngày 8 tháng 12 nǎm 1947
Chủ tịch Chính phủ Việt Nam
HỒ CHÍ MINH

Bản đánh máy của Chủ tịch Hồ Chí Minh
lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I,
bản chụp lưu tại Viện Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn