Thư gửi đội du kích Thủ đô (11-1948)

(Nhờ UBKCHC Hà Nội chuyển)

Tôi rất vui lòng được Uỷ ban kháng chiến hành chính Hà Nội báo cáo rằng: để thực hiện lời thách thức thi đua ái quốc với các đội du kích Sài Gòn, Chợ Lớn, Huế, Hải Phòng, v.v., đêm 4-11-1948, du kích Thủ đô đã hǎng hái tấn công vào Hà Nội và đã lượm được thành tích khá.

Tôi thay mặt Chính phủ gửi lời khen ngợi đội du kích Thủ đô và những người đã trực tiếp hoặc gián tiếp giúp sức vào cuộc tấn công Hà Nội.

Hà Nội là quả tim quân sự, chính trị và kinh tế của địch. Du kích Thủ đô và Vệ quốc quân cần phải thường khuấy rối quả tim của địch cho đến ngày tổng phản công.

Du kích Thủ đô đã oanh liệt lập công lần đầu. Tôi chắc rằng từ nay du kích Thủ đô sẽ lập công nhiều hơn nữa, to hơn nữa.

Đồng thời, du kích Sài Gòn, Chợ Lớn, Huế, Hải Phòng, v.v., chắc sẽ cố gắng thi đua không chịu kém du kích Thủ đô. Vậy tôi khuyên các đội du kích đều gắng sức. Chính phủ đang chuẩn bị một giải thưởng đặc biệt cho đội du kích nào lập được chiến công to nhất.

Anh em hǎng hái tiến lên!

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 11 nǎm 1948
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1182,
ngày 4-3-1949.
cpv.org.vn