Gửi họ Nguyễn Sinh (9-11-1950)

Nghe tin anh Cả mất (1) , lòng tôi rất buồn rầu. Vì việc nước nặng nhiều, đường sá xa cách, lúc anh đau yếu tôi không thể trông nom, lúc anh tạ thế tôi không thể lo liệu.

Than ôi! Tôi chịu tội bất đệ (2) trước linh hồn anh và xin bà con nguyên lượng 3 cho một người con đã hy sinh tình nhà vì phải lo việc nước.

Ngày 9 tháng 11 nǎm 1950
HỒ CHÍ MINH

Sách Hồ Chủ tịch với quê hương, Ban nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Nghệ An, 1970, tr.24.
cpv.org.vn