Nhân dân Đức phản đối Mỹ (23-7-1951)

Phản động Mỹ cố võ trang lại phản động Tây Đức và Nhật Bản để chuẩn bị Thế giới chiến tranh lần thứ ba. Nhưng nhân dân Nhật và Đức phản đối ầm lên. Đây là một chứng cớ rõ ràng:

Hôm 3-6-51 Chính phủ Dân chủ Cộng hoà Đức mở một cuộc bỏ phiếu, hỏi ý kiến nhân dân về hai điều:

– Bạn có phản đối việc võ trang nước Đức không ?

– Bạn có yêu cầu nội trong nǎm nay các nước phải ký hoà ước với Đức không ?

Số cử tri là 13 triệu 697.000 người.

Tham gia bỏ phiếu: 13 triệu 618.000 (tức là 99 phần 100 cử tri tham gia).

Số phiếu nói có: 13 triệu 34.000 người.

Số phiếu nói không: 546.000 người (tức là 4 phần 100 phản đối).

ý dân là ý trời. Mỹ dù nhiều đồng đô la, nhiều bom nguyên tử, nhưng toàn dân đã phản đối, thì Mỹ cũng phải co vòi.

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 1867, ngày 23-7-1951.
cpv.org.vn

Advertisement