Thực dân Pháp nguy (15-10-1951)

Ở nước Pháp, thì tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, rối beng.
ƠơR các thuộc địa, thì Marốc đòi độc lập, Angiêri đòi tự trị…

Hôm 6-8-1951, hơn 1.000 đại biểu của Đảng Cộng sản và các đảng phái, đoàn thể yêu nước đã khai hội, thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất của nhân dân Angiêri. Hội nghị đã cử một Ban Chấp hành gồm 30 vị, và đã ra một bản tuyên ngôn:

– Đòi xoá bỏ cuộc tuyển cử giả hiệu hôm 17-6-1951.

– Đòi quyền tự do tư tưởng, tự do tổ chức, tự do làm báo chí.

– Đòi thả các chính trị phạm.

– Chống chính sách khủng bố của Pháp, v.v..

Mặt trận ấy lấy tên là Mặt trận giữ gìn quyền tự do.

Các đoàn thể và báo chí tiến bộ Angiêri ủng hộ cuộc kháng chiến của ta, anh em công nhân bến tàu Angiêri đã có phen bãi công chống các tàu Pháp chở vũ khí và quân đội sang nước ta… Cho nên phong trào dân chủ Angiêri và ở các thuộc địa khác đều là đồng minh của ta. Ta có bạn đồng minh khắp bốn bể, nǎm châu, cho nên ta nhất định thắng lợi.

Đ.X

Báo Cứu quốc, số 1927, ngày 15-10-1951.
cpv.org.vn

Advertisement