Quyền tự do của Mỹ (23-10-1951)

Ông Giaricô, Uỷ viên trong Ban Khoa học Vǎn nghệ toàn quốc Mỹ nói:

“Cha tôi dạy tôi yêu nước, thật thà lo lắng đến nhân dân và tương lai của nước.

Ngày nay chữ “tự do” và chữ “nước Mỹ” khác nhau. Vì sao? Người ta nói: Vì cộng sản. Người ta nói: Muốn ngǎn cản chiến tranh, thì phải chuẩn bị chiến tranh. Người ta bắt chúng tôi trung thành với tư bản, chứ không phải trung thành với Tổ quốc Mỹ. Người ta bắt chúng tôi tỏ lòng yêu nước bằng cách tán thành chiến tranh để tiêu diệt nhân loại… Chúng tôi những người khoa học, vǎn nghệ bị thải và bị hǎm doạ, chúng tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu, phát minh, sáng tác. Chúng tôi sẽ sáng tạo cho nước Mỹ một nền vǎn học nhân dân thật sự…”.

Ông Giaricô nói như vậy trước mặt “Ban điều tra những hoạt động chống Mỹ”.

Ban này bảo: “Không được ghi những lời ấy vào biên bản và mời ông Gia vào nhà tù!”.

Hiện nay, hơn 100 vị giáo sư và một số đông vǎn nghệ sĩ nổi tiếng, chỉ vì chống chiến tranh mà bị ở tù.

Vǎn minh thay, tự do thay, nước Mỹ vậy ôi!

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 1933, ngày 23-10-1951.
cpv.org.vn

Advertisement