Trả lời phỏng vấn của phóng viên Hãng Thông tấn Press Trust of India (5-1-1955)

Hỏi: Nay Diến Điện và Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ủng hộ 5 nguyên tắc của bản tuyên bố chung của 2 vị Nêru và Chu Ân Lai, như thế nghĩa là trong phạm vi mức độ đó chính sách ngoại giao của 4 nước có vẻ tương tự. Vậy xin hỏi:

a) – Hiện đã có tổ chức một bộ máy (cơ quan) nào để 4 nước có thể tham khảo ý kiến nhau về vấn đề ngoại giao không?

b) – Hiện có đề nghị gì về việc thành lập một bộ máy như vậy không?

c) – Ngài có tán thành việc tổ chức một bộ máy như thế không ?

Trả lời : Theo chỗ tôi biết, thì hiện chưa tổ chức một bộ máy nào như thế cả, hoặc có đề nghị nào về việc này cả.

Hỏi : Quan hệ giữa nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Lào, Miên như thế nào? Ngài muốn có quan hệ như thế nào với họ?

Trả lời : Chúng tôi muốn có quan hệ bạn bè với Lào và Miên trên cơ sở 5 nguyên tắc lớn đã được nêu ra trong các bản tuyên bố chung Trung – ấn và Trung – Diến.

Hỏi : Nay chiến tranh đã chấm dứt, vấn đề nào là vấn đề cấp bách của Chính phủ Ngài, hoặc Chính phủ Ngài hiện đang phải giải quyết những vấn đề gì và giải quyết như thế nào?

Trả lời : Những vấn đề cấp bách nhất của Chính phủ chúng tôi là:

a) Thi hành đúng đắn Hiệp định Giơnevơ;

b) Khôi phục lại kinh tế để nâng cao mức sống của nhân dân;

c) Củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, độc lập, dân chủ trong toàn quốc. Trong sự thi hành nhiệm vụ đó, chúng tôi sẵn sàng hợp tác thành thật với tất cả những nhân vật hoặc nhóm Việt Nam nào tán thành ủng hộ những mục đích đó, bất kể xu hướng chính trị và tín ngưỡng khác nhau.

Hỏi : Chương trình của Ngài về:

a) Nâng cao mức sống của nhân dân,

b) Cải cách ruộng đất,

c) Tiêu diệt nạn mù chữ,

d) Nâng cao sự giác ngộ chính trị của nhân dân.

Trả lời :

a) Như đã nói trên, một trong những nhiệm vụ cấp bách của chúng tôi là nâng cao mức sinh hoạt của nhân dân bằng cách khôi phục lại nền kinh tế;

b) Cải cách ruộng đất là một bộ phận của công cuộc xây dựng kinh tế;

c) Hiện nay đang tiến hành thanh toán nạn mù chữ. Thanh niên nước chúng tôi đang giúp đỡ Chính phủ trong nhiệm vụ này;

d) Chúng tôi định nâng cao mức giác ngộ chính trị của nhân dân bằng cách giáo dục lòng yêu nước và lòng yêu hoà bình.

Hỏi : Nay chiến tranh đã kết thúc, Ngài lãnh đạo Chính phủ

– Trên cơ sở thời bình,

– Hay là trên cơ sở thời chiến,

– Hay là trên cơ sở nửa hoà bình, nửa giới nghiêm, nửa chiến tranh?

Trả lời: Trên cơ sở thời kỳ chiến sự chấm dứt và thời kỳ hoà bình bắt đầu.

Hỏi : Hiệp định Giơnevơ thi hành đã được 4 tháng. Ngài có cho rằng tới nay Hiệp định đã được thi hành một cách tốt đẹp; đối phương tức là Pháp, có thi hành nhiệm vụ của mình một cách tốt đẹp không? Uỷ ban Quốc tế làm việc có kết quả, có nỗ lực không hay là đáng lẽ có thể làm được tốt hơn và như thế nào? Theo ý Ngài, thì nói chung báo chí có thể giúp vào sự thi hành hiệp định đình chiến một cách tốt đẹp không?

Trả lời: Việc thi hành hiệp định đình chiến một phần nào kết quả tốt đẹp, một phần nào không có kết quả tốt đẹp (coi bản giác thư của Ngoại trưởng và Tổng tư lệnh chúng tôi gửi Chủ tịch Hội nghị Giơnevơ và Uỷ ban Quốc tế) 1 .

Uỷ ban Quốc tế thành thực đôn đốc việc thi hành hiệp định và có thể có kết quả hơn nếu đối phương cũng thi hành hiệp định một cách lương thiện.

Nói chung, báo chí có thể giúp bằng cách viết hoàn toàn sự thật.

Hỏi : Ngài có thể nói cho tôi rõ chính sách ngoại giao của nước Ngài?

Trả lời : Như đã nói, chính sách ngoại giao của chúng tôi đặt cơ sở trên 5 nguyên tắc lớn nhằm mục đích củng cố hoà bình giữa các dân tộc và tǎng cường tình hữu nghị giữa nhân dân các nước.

Trả lời ngày 5-1-1955.
Tài liệu lưu tại Trung tâm
lưu trữ quốc gia I.
cpv.org.vn

Advertisement