Hoan nghênh Hội nghị nhân dân châu Á (7-4-1955)

Châu á người đông, đất rộng, của nhiều hơn các châu khác. Lại có những nước to lớn và vǎn minh lâu đời, như Trung Quốc và ấn Độ. Nhân dân châu á thì yêu chuộng hoà bình. Nhưng từ thế kỷ thứ 16, châu á đã bị bọn thực dân phương Tây áp bức bóc lột tàn tệ.

10 nǎm qua, châu á đã thay đổi nhiều: Trung Quốc cách mạng thành công; nửa Việt Nam và nửa Triều Tiên đã tự do độc lập; ấn Độ, Nam Dương và Diến Điện đã thoát khỏi địa vị thuộc địa. Các dân tộc khác đang đấu tranh để vươn mình.

Nhưng bọn đế quốc do Mỹ cầm đầu, u mê không hiểu. Chúng còn mong chia rẽ nhân dân châu á, dùng người châu á đánh người châu á, rêu rao chiến tranh nguyên tử để đe doạ nhân dân châu á. Nói tóm lại: Chúng mơ tưởng bắt nhân dân châu á trở lại kiếp nô lệ. Chúng đã lầm to!

Châu á ngày nay không phải như châu á ngày xưa. Nhân dân châu á quyết tâm chống đế quốc xâm lược, quyết tâm đoàn kết để giữ gìn những thắng lợi dân tộc của mình và thực hiện 5 nguyên tắc chung sống hoà bình. Đó là mục đích của Hội nghị hoà bình của nhân dân châu á, khai mạc hôm qua ở thủ đô ấn Độ.

Có đại biểu 16 nước tham gia Hội nghị: Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Liên Xô, Trung Quốc, ấn Độ, Nam Dương, Diến Điện, Triều Tiên Nhân dân Cộng hoà, Nhật Bản, v.v.. Các đoàn đại biểu có đủ các tầng lớp nhân dân và đủ các xu hướng chính trị và tôn giáo. Hội nghị sẽ góp phần quan trọng vào việc làm cho tình hình quốc tế bớt cǎng thẳng, vào việc gìn giữ hoà bình châu á và thế giới.

Vì vậy, nhân dân Việt Nam nhiệt liệt hoan nghênh Hội nghị và chúc Hội nghị thành công

C.B.

Báo Nhân dân, số 401, ngày 7-4-1955.
cpv.org.vn