Điện mừng Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Liên Xô (25) (2-1956)

Kính gửi Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Liên Xô,

Các đồng chí thân mến,

Thay mặt giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, chúng tôi kính gửi Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Liên Xô lời chào mừng nhiệt liệt và thân ái.

Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Liên Xô là một sự kiện lịch sử rất quan trọng. Thành công của Đại hội chẳng những quan hệ trực tiếp đến sự thắng lợi của công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô mà còn gắn chặt với tiền đồ của phong trào đấu tranh cho hoà bình, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Liên Xô đánh dấu một bước tiến quan trọng của nhân dân Liên Xô trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa cộng sản và bảo vệ hoà bình thế giới. Những thành công của Liên Xô trong kiến thiết hoà bình và phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc chứng tỏ sức mạnh phi thường của chủ nghĩa Mác – Lênin. Nó khuyến khích nhân dân lao động toàn thế giới, làm cho họ càng thêm tin tưởng vào sự nghiệp giải phóng của mình khỏi mọi chế độ áp bức bóc lột. Nó truyền thêm nghị lực cho nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc đang đấu tranh để tự giải phóng khỏi ách đế quốc bên ngoài. Nó khuyến khích nhân dân yêu chuộng hoà bình toàn thế giới đoàn kết chặt chẽ hơn nữa chung quanh Liên Xô để làm thất bại mọi âm mưu của bọn đế quốc hiếu chiến và mở rộng những khu vực hoà bình trên thế giới.

Đảng Lao động Việt Nam và nhân dân Việt Nam phấn khởi hướng về Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Liên Xô, vì Đại hội là một nguồn sức mạnh mới cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh để xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Nhân dân Việt Nam coi mọi thành tích của nhân dân Liên Xô cũng như thành tích của bản thân mình. Với sự giúp đỡ vô tư, khảng khái của Liên Xô, Trung Quốc và của các nước dân chủ nhân dân anh em, chúng tôi nguyện đoàn kết nhân dân Việt Nam một cách rộng rãi và chặt chẽ để khôi phục và phát triển kinh tế và văn hoá, đồng thời ra sức đấu tranh phá tan mọi mưu mô của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai của chúng, triệt để thi hành Hiệp định Giơnevơ, thực hiện thống nhất nước nhà, tích cực góp phần bảo vệ hoà bình ở Đông – Nam á và thế giới.

Các đồng chí thân mến,

Nhân dân Việt Nam đang chăm chú theo dõi công việc của Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Liên Xô, chân thành biết ơn Liên Xô và tin tưởng sắt đá ở tiền đồ vẻ vang của dân tộc Việt Nam cũng như của nhân loại.

Chúng tôi xin nhiệt liệt kính chúc Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Liên Xô thành công rực rỡ, toàn Đảng Lao động Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam tin rằng theo những chỉ thị sáng suốt của Đại hội và dưới sự lãnh đạo tài tình của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, nhân dân Liên Xô anh dũng sẽ hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ sáu, làm cho Liên Xô ngày càng hùng cường, hoà bình thế giới ngày thêm củng cố.

Đảng Cộng sản Liên Xô vĩ đại muôn năm!

Học thuyết Mác – Lênin vô địch muôn năm!

Liên Xô, thành trì hoà bình thế giới, muôn năm!

Tình hữu nghị đời đời bền vững giữa nhân dân Liên Xô và nhân dân Việt Nam muôn năm!

Tháng 2 năm 1956
HỒ CHÍ MINH

—————————-

Báo Nhân dân, số 719, ngày 21-2-1956.

(25) Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Liên Xô: Họp từ ngày 14 đến ngày 25-2-1956 tại Mátxcơva. Dự Đại hội có 1.349 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu đảng viên. 55 đoàn đại biểu của các đảng cộng sản và công nhân trên thế giới đã đến dự.

Đại hội đã tổng kết kinh nghiệm của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế và kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. Đại hội đã quyết định những vấn đề về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước xôviết, thông qua kế hoạch 5 nǎm lần thứ 6 phát triển kinh tế nhằm phát triển mọi ngành kinh tế quốc dân, phát triển vượt bậc sản xuất nông nghiệp, trên cơ sở đó nâng cao hơn nữa phúc lợi vật chất và trình độ vǎn hoá cho nhân dân Liên Xô… Đại hội đã thông qua Điều lệ sửa đổi, bầu Ban Chấp hành Trung ương mới và các cơ quan của Đảng. Tr.128.

cpv.org.vn