Điện chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hoà Nhân dân Hunggari (4-4-1957)

Kính gửi đồng chí Itvan Đôbi,
Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Hunggari,

Đồng chí Ianốt Cađa,
Thủ tướng Chính phủ,

Đồng chí Imrê Hoócvát,
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà Nhân dân Hunggari,

Nhân dân và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà hết sức vui mừng thấy nhân dân Hunggari với sự giúp đỡ của Liên Xô, đã thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống những lực lượng phản cách mạng trong nước và ngoài nước để bảo vệ nền độc lập dân tộc và những thành quả xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Nhân dân Việt Nam chú ý theo dõi và hoan nghênh những thành tích của nhân dân Hunggari đã khôi phục mau chóng trật tự xã hội và ổn định đời sống kinh tế của mình.

Trong cuộc đấu tranh gian khổ nhưng nhất định thắng lợi để giành độc lập, thực hiện thống nhất Tổ quốc, nhân dân Việt Nam hết sức thông cảm với những khó khǎn tạm thời của nhân dân Hunggari hiện nay.

Nhân dân Việt Nam tin rằng nhân dân Hunggari đoàn kết chặt chẽ và đấu tranh anh dũng dưới sự lãnh đạo của Đảng Công nhân xã hội và của Chính phủ công nông cách mạng Hunggari sẽ thu được nhiều thắng lợi hơn nữa trong công cuộc kiến thiết đất nước, góp phần bảo vệ hoà bình châu Âu và thế giới.

Nhân dân và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tin chắc rằng tình hữu nghị không gì lay chuyển nổi giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Hunggari trong khối xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu sẽ càng ngày càng được củng cố và phát triển.

————————-

Báo Nhân dân, số 1123, ngày 4-4-1957.
cpv.org.vn