Lời đáp trong lễ trình quốc thư của Đại sứ Mông Cổ (31-8-1957)

Nhân dân Việt Nam rất khâm phục những thành tích to lớn mà nhân dân Mông Cổ anh em, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng và của Chính phủ Mông Cổ, đã giành được trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nhân dân Việt Nam rất chú ý tới những cố gắng của nhân dân Mông Cổ trong việc phát triển mối quan hệ hữu nghị với các nước trên thế giới nhằm góp phần vào sự nghiệp bảo vệ hoà bình.

 

————————-

Nói ngày 31-8-1957.
Báo Nhân dân, số 1272, ngày 1-9-1957.
cpv.org.vn

Advertisement