Thư gửi ông Nguyễn Sinh Thoán (13-1-1958)

Thân ái gửi em Nguyễn Sinh Thoán,

Được tin chú Xơơng vừa qua đời, anh rất lấy làm thương tiếc. Anh gửi thư này chia buồn cùng các em.

Chào thân ái

Ngày 13 tháng 1 nǎm 1958
HỒ CHÍ MINH

 

—————————–

Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh
cpv.org.vn