Lời kêu gọi nhân ngày Quốc tế lao động 1-5 (1-5-1958)

Thưa đồng bào yêu quý,

Từ ngày 1 tháng 5 nǎm ngoái đến ngày 1 tháng 5 nǎm nay, tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến chuyển tốt.

Trên thế giới, từ hai cuộc hội nghị lịch sử của các đảng cộng sản và đảng công nhân ở Mátxcơva, phe xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô càng thêm đoàn kết nhất trí; lực lượng hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới càng thêm mạnh mẽ.

Việc Liên Xô đề nghị họp hội nghị những người đứng đầu các nước và việc Liên Xô tự mình chủ động đình chỉ thử vũ khí nguyên tử và khinh khí được nhân dân thế giới nhiệt liệt ủng hộ và đang đẩy mạnh phong trào hoà bình thế giới chống bọn đế quốc hiếu chiến.

Ở các nước xã hội chủ nghĩa, kinh tế ngày càng phồn vinh và đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Trái lại, kinh tế Mỹ bắt đầu khủng hoảng, đã ảnh hưởng không tốt đến nhiều nước trong hệ thống tư bản chủ nghĩa. Phong trào chống Mỹ ở các nước ngày càng lên cao.

Hội nghị đoàn kết nhân dân các nước á – Phi cuối nǎm ngoái và Hội nghị các nước độc lập ở châu Phi mới đây 20 là những việc quan trọng chứng tỏ thêm sự lớn mạnh nhanh chóng của các lực lượng dân tộc độc lập và sự tan rã của chủ nghĩa thực dân.

Ởtrong nước, do sức lao động cần cù của nhân dân ta và sự giúp đỡ hết lòng của các nước anh em, chúng ta đã kết thúc thắng lợi thời kỳ khôi phục kinh tế. Trong ba nǎm qua chúng ta đã thu được những thành tích to lớn về mọi mặt kinh tế, chính trị, vǎn hoá, xã hội. Đời sống của nhân dân ta đã được cải thiện bước đầu.

Thành phần kinh tế quốc doanh không ngừng củng cố và phát triển ngày càng phát huy tác dụng lãnh đạo toàn bộ kinh tế quốc dân.

Công tác sửa sai hoàn thành tốt đã phát huy những thắng lợi của cải cách ruộng đất, đoàn kết nông thôn, đẩy mạnh sản xuất, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho việc củng cố và mở rộng các tổ đổi công, xây dựng hợp tác xã nông nghiệp.

Trong ba nǎm qua, chúng ta đã mở rộng và củng cố Mặt trận dân tộc thống nhất, tǎng cường đoàn kết các dân tộc đa số và thiểu số, đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài.

Công tác củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, củng cố quốc phòng, giữ vững trật tự an ninh, nói chung đã thu được những thành tích tốt.

Về vấn đề đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, đồng bào ta từ Bắc chí Nam đoàn kết một lòng chống đế quốc Mỹ can thiệp hòng biến miền Nam nước ta thành thuộc địa và cǎn cứ quân sự của chúng. Hiện nay, phong trào ủng hộ bức Công hàm ngày 7 tháng 3 nǎm 1958 của Chính phủ ta đang lên mạnh.

Về quan hệ quốc tế, chúng ta không ngừng tǎng cường đoàn kết với Liên Xô, Trung Quốc và các nước anh em khác, phát triển quan hệ hữu nghị với các nước á – Phi, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hoà bình ở các nước và góp phần bảo vệ hoà bình thế giới.

Hôm nay, cùng nhân dân lao động thế giới, chúng ta nhiệt liệt chào mừng Ngày 1 tháng 5 trong lòng đầy tin tưởng và phấn khởi, quyết tâm vượt mọi khó khǎn, tiến lên làm tròn những nhiệm vụ mới.

*

*     *

Từ ngày hoà bình lập lại, miền Bắc nước ta đã chuyển sang thời kỳ quá độ tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. Sau khi hoàn thành khôi phục kinh tế, chúng ta bước sang thời kỳ xây dựng kinh tế có kế hoạch. Nǎm nay chúng ta đi vào thực hiện kế hoạch 3 nǎm bước đầu phát triển kinh tế và vǎn hoá, bước đầu cải tạo nền kinh tế quốc dân theo chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ trung tâm trong nǎm nay là hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước nǎm 1958. Cho nên nhân dân ta, đặc biệt là công nhân và nông dân ta, phải hǎng hái thi đua yêu nước, thực hiện khẩu hiệu: làm nhiều, nhanh, tốt, rẻ.

Một mặt, chúng ta phải ra sức cải tiến quản lý kinh tế, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tǎng cường kỷ luật lao động, kiên quyết chống lãng phí, tham ô; ra sức học tập để nâng cao trình độ chính trị, vǎn hoá và kỹ thuật; khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm tiên tiến của các nước anh em.

Mặt khác, chúng ta cần nâng cao cảnh giác, ngǎn ngừa bọn phá hoại, kiên quyết giữ vững trật tự an ninh; tiếp tục chống đầu cơ tích trữ, ổn định thị trường, ổn định tiền tệ hơn nữa. Đồng thời, chúng ta phải thực hiện chuyển thêm lực lượng về mặt trận sản xuất, sửa lại chế độ tiền lương để cải thiện dần dần đời sống cho công nhân, cán bộ, bộ đội và nhân viên ta.

Chúng ta luôn luôn giương cao ngọn cờ hoà bình thống nhất, đoàn kết toàn dân, kiên quyết và bền bỉ đấu tranh chống đế quốc Mỹ là trở lực chính đang ngǎn cản sự nghiệp thống nhất nước nhà trên cơ sở Hiệp định Giơnevơ. Nhân dân ta kiên quyết đòi hiệp thương giữa hai miền để bàn về những đề nghị hợp tình hợp lý và rất thiết thực của Chính phủ ta. Chúng ta sẵn sàng gặp đại biểu chính quyền miền Nam nhằm đi đến thoả thuận với nhau về những vấn đề có lợi cho sự nghiệp thống nhất Tổ quốc.

*

*     *

Thưa đồng bào yêu quý,

Những nhiệm vụ trên đây đã đượcQuốc hội (khoá họp thứ tám) thông qua; chúng ta phải đoàn kết phấn đấu, ra sức thực hiện đầy đủ.

Ngày 1 tháng 5 nǎm nay là một ngày đoàn kết, đấu tranh, tin tưởng và phấn khởi. Nhân dịp này, tôi xin thay mặt Đảng và Chính phủ, thân ái:

– Chào mừng và khen ngợi các anh hùng và chiến sĩ thi đua yêu nước, tiêu biểu cho tinh thần lao động sáng tạo và anh dũng phấn đấu của nhân dân ta;

– Khen ngợi anh chị em công nhân đang hǎng hái thi đua thực hiện kế hoạch Nhà nước nǎm 1958;

– Khen ngợi đồng bào nông dân đang ra sức đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, phát triển phong trào đổi công và hợp tác xã;

– Khen ngợi anh chị em lao động trí óc đang ra sức góp tài nǎng vào công cuộc phát triển kinh tế và vǎn hoá, khen ngợi các chiến sĩ bình dân học vụ đang xung phong diệt giặc dốt;

– Khen ngợi bộ đội và công an đang ra sức học tập và canh phòng để bảo bệ Tổ quốc, bảo vệ lao động hoà bình của nhân dân ta;

– Khen ngợi cán bộ, công chức và nhân viên đang một lòng một dạ phục vụ nhân dân;

– Khen ngợi đồng bào miền Nam đang đấu tranh anh dũng chống đế quốc Mỹ và tay sai, đòi tự do dân chủ và cải thiện đời sống, đòi hiệp thương và đặt lại quan hệ bình thường giữa hai miền nhằm thống nhất Tổ quốc;

– Hỏi thǎm kiều bào ở nước ngoài luôn luôn hướng về Tổ quốc và hưởng ứng mọi chính sách của Chính phủ ta.

Tôi cũng xin thay mặt Đảng và Chính phủ thân ái gửi lời chúc mừng nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em, chúc mừng nhân dân lao động các nước láng giềng và các nước khác trên toàn thế giới.

Tinh thần Ngày 1 tháng 5 muôn nǎm!

Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh muôn nǎm!

Hoà bình thế giới muôn nǎm!

HỒ CHÍ MINH

———————————-

Báo Nhân dân, số 1511, ngày 1-5-1958.

(20) Hội nghị các nước độc lập ở châu Phi: Họp tại Acra (Gana), ngày 22-4-1958. Tham gia hội nghị có 8 nước độc lập ở châu Phi. Hội nghị đã thông qua các quyết định về việc công nhận quyền độc lập và tự quyết của nhân dân Angiêri, đòi Pháp rút khỏi Angiêri; việc bảo vệ nền độc lập của các nước châu Phi, đấu tranh làm thất bại âm mưu áp đặt và duy trì ách thống trị của Mỹ ở châu Phi; việc giữ gìn hoà bình thế giới, lên án chính sách phân biệt chủng tộc và ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân các nước, v.v..

Hội nghị Acra thể hiện tinh thần đoàn kết chặt chẽ của tất cả các dân tộc châu Phi trong cuộc đấu tranh để giải phóng châu Phi khỏi chủ nghĩa thực dân và bảo vệ hoà bình thế giới. Tr.162.

cpv.org.vn