Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hoà A Rập thống nhất (24-2-1959)

Kính gửi: Ông Gaman ápđen Nátxe, Tổng thống nước Cộng hoà A Rập thống nhất.

Lơ Ke

Nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hoà A Rập thống nhất, thay mặt Chính phủ, nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân tôi, tôi kính gửi Ngài, Chính phủ và nhân dân Cộng hoà A Rập thống nhất anh em lời chúc mừng nhiệt liệt nhất.

Trong nǎm qua, nước Cộng hoà A Rập thống nhất đã đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, củng cố nền độc lập và kiến thiết kinh tế quốc dân.

Tôi chắc rằng dưới sự lãnh đạo của Ngài, nước Cộng hoà A Rập thống nhất sẽ thu được những thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước và gìn giữ hoà bình.

Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Cộng hoà A Rập thống nhất ngày càng củng cố và phát triển.

Chủ tịch
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

HỒ CHÍ MINH

——————————-

Báo Nhân dân, số 1807, ngày 24-2-1959.
cpv.org.vn