Kiên định và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) – Một trong những bài học lớn Đảng ta đã rút ra từ thực tiễn 76 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 20 năm lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng XHCN đó là: Trong quá trình đổi mới phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng Chủ nghĩa Mác- Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Trong điều kiện hiện nay khi chế độ XHCN bị tan rã ở Liên Xô và Đông Âu, khi các thế lực thù địch đang điên cuồng tấn công phủ định Chủ nghĩa Mác- Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, vì sao Đảng ta tiếp tục khẳng định phải kiên định và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác- Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đến Đại hội VII (1991), tư duy lý luận của Đảng ta đã có bước phát triển quan trọng, khi trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Đảng ta khẳng định: Chủ nghĩa Mác- Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.
Những căn cứ chủ yếu của sự khẳng định này là gì?

1- Xin được bắt đầu từ luận điểm nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Muốn có cách mạng phải có Đảng cách mạng. Đảng có vững, cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt. Trong Đảng ai cũng phải hiểu, phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có kim chỉ nam. Trong thời đại hiện nay chủ nghĩa nhiều, học thuyết lắm nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất là Chủ nghĩa Mác- Lênin.

Không phải ngẫu nhiên, ngay sau sự kiện CNXH ở Liên Xô, Đông Âu sụp đổ, tại cuộc Hội thảo khoa học về Mác tại Pari, các nhà tư tưởng lớn của thế giới vẫn khẳng định: Tư tưởng của Mác đã làm nên lịch sử thế kỷ 20, Tư tưởng của Mác vẫn là tư tưởng của thế kỷ 21, nhân loại không có tương lai nếu không có tư tưởng của Mác.

Thực tiễn lịch sử trên l50 năm qua đã khẳng định Chủ nghĩa Mác – Lê nin là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại. Chủ nghĩa Mác-Lênin đã cung cấp cho chúng ta một thế giới quan khoa học và cách mạng. Với thế giới quan khoa học và cách mạng này chúng ta đã khám phá ra những quy luật phổ biến về sự vận động và phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy con người; quan hệ và vị trí của con người trong thế giới đó. Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết duy nhất từ trước đến nay đã nêu rõ mục tiêu, chỉ rõ lực lượng, điều kiện và phương thức đấu tranh giải phóng triệt để giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc thoát khỏi mọi sự tha hóa, có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc và có điều kiện phát triển toàn diện, thực hiện được vai trò làm chủ tự nhiên, làm chủ xã hội và làm chủ cuộc sống của bản thân mình. Chỉ có trong Chủ nghĩa Mác-Lênin mới có sự thống nhất cao độ giữa lý tưởng chính trị cao cả với lý tưởng đạo đức, nhân văn và nhân đạo chân chính cùng khả năng thực hiện lý tưởng đó.

2- Trên 150 năm qua, lý tưởng của Chủ nghĩa Mác-Lênin đã thức tỉnh và lôi cuốn hàng triệu triệu người trên thế giới vào cuộc đấu tranh giải phóng triệt để giai cấp, xã hội và con người. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng 10 Nga đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại: thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

Sự tồn tại và phát triển của Chủ nghĩa xã hội hiện thực trong 70 năm của thế kỷ 20 đã có những cống hiến vĩ đại cho nhân loại. Đó là: giải phóng hơn 1 tỷ người thoát khỏi áp bức bóc lột bất công có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc, đánh bại chủ nghĩa phát xít cứu nhân loại thoát khỏi bọn diệt chủng và đối mặt với những ưu việt của CNXH hiện thực, buộc chủ nghĩa tư bản phải có những điều chỉnh. Nếu một số quyền dân sinh, dân chủ nào đó có được ở các nước tư bản cũng chính là đóng góp của CNXH hiện thực.

Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu không phải do Chủ nghĩa Mác – Lênin lỗi thời. Trên thế giới ngày nay có hàng chục vạn ngôi chùa, vậy vài ngàn ngôi chùa đổ đâu phải bởi tại Kinh hỏng mà thực chất do đám sư phá giới ở đó đã đập phá chùa.

Nói cách khác nguyên nhân sụp đổ của CNXH ở Liên Xô, Đông Âu chính là do những người cầm đầu các Đảng này đã đi theo con đường phản bội CN Mác -Lê nin, họ thực hiện chủ nghĩa cơ hội, giáo điều, bảo thủ và bị sự tấn công điên cuồng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế thông qua chiến lược diễn biến hoà bình và bạo loạn lật đổ rất thâm độc và nguy hiểm.

Ngày nay trước sự thăng trầm của lịch sử hơn 100 năm qua, những người cộng sản chân chính, những nhà khoa học trung thực, những lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới vẫn khẳng định những giá trị bền vững của những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, vẫn coi Chủ nghĩa Mác – Lê nin là ngọn cờ tư tưởng của thế kỷ 21 và là tương lai của nhân loại.

3- Vai trò quan trọng đặc biệt của Chủ nghĩa Mác – Lênin đối với cách mạng Việt Nam.
Năm l858 khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược và đặt ách nô dịch lên đất nước ta. Phát huy truyền thống quật cường dân tộc từ 1858 đến đầu những năm 30 của thế kỷ 20, các tầng lớp nhân dân liên tiếp vùng dậy đấu tranh chống Pháp cứu nước. Tất cả các phong trào cứu nước từ Cần Vương đến hàng trăm các cuộc khởi nghĩa, rồi phong trào Duy Tân, Đông Du… đều tràn đầy lòng yêu nước, đức hy sinh cao thượng, nhưng tất cả đều thất bại. Cách mạng Việt Nam thời kỳ này chìm trong cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước.

Năm 1911, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, với lòng yêu nước nồng nàn, với thiên tài trí tuệ, thông qua khảo sát cuộc đấu tranh của nhiều dân tộc và nhất là trực tiếp thông qua hoạt động của nhiều tổ chức cách mạng quốc tế đã dẫn đến cuộc gặp gỡ kỳ diệu – Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh gặp Lênin qua tác phẩm của Người: Luận cương về vấn đề các dân tộc và thuộc địa. Sau cuộc gặp gỡ kỳ diệu này, Bác Hồ đã tiếp nhận được bản chất cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Từ đây Bác đã tìm ra con đường duy nhất đúng đắn để cứu nước, cứu dân. Quá trình tiếp thu và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin để lãnh đạo cách mạng Việt Nam là quá trình chủ yếu, nguồn gốc chủ yếu hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh – đó là hệ thống các quan điểm chính trị sâu sắc, toàn diện về cách mạng Việt Nam.

Dưới ánh sáng soi đường của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cách mạng Việt Nam đã liên tiếp giành được những thắng lợi vĩ đại. Cách mạng tháng 8 thành công, tiến hành thắng lợi 2 cuộc kháng chiến vĩ đại đánh thắng 2 đế quốc to, giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc, đưa cả nước vào kỷ nguyên xây dựng chủ nghĩa xã hội và tiến hành thắng lợi sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam 76 năm qua đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Bác Hồ và của Đảng ta. 76 năm qua, Bác Hồ và Đảng ta đã kiên định và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ngày nay đất nước ta đã bước vào thời kỳ mới với những nhiệm vụ lịch sử nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tiến hành đồng bộ sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đưa nước ta sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển và đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Chỉ có kiên định và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh mới đảm bảo cho Đảng ta có lập trường vững chắc, có phương pháp cách mạng và khoa học để xử lý đúng đắn những vấn đề mới nảy sinh, đưa ra đường lối, chiến lược và chính sách đúng đắn để lãnh đạo nhân dân ta nắm lấy thời cơ, vận hội, vượt qua thách thức tiến tới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị lịch sử trong thời kỳ mới.

4. Trong điều kiện hiện nay, chỉ có kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh mới góp phần củng cố vững chắc sự thống nhất ý chí trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, mới có cơ sở và điều kiện chính trị vững chắc để đẩy lùi nguy cơ suy thoái về chính trị tư tưởng trong một bộ phận cán bộ đảng viên hiện nay.

5. Cần phải làm gì để kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Trước hết, phải thực hiện nghiêm túc có hiệu quả lời dạy của Bác: Ai cũng phải hiểu và làm theo Chủ nghĩa Mác-Lênin. Muốn mọi cán bộ đảng viên phải hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi phải tăng cường và đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị trong các trường chính trị, trong các trường đại học và cao đẳng cũng như đổi mới giáo dục công dân trong các trường phổ thông.

Trên cơ sở bộ giáo trình chuẩn (Triết học Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng) để biên soạn các bộ giáo trình phù hợp với từng đối tượng. Phải đổi mới và tăng cường bồi dưỡng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, đảm bảo đội ngũ này thực sự kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững bản chất cách mạng, khoa học, hiểu sâu sắc phương pháp luận Mác-Lênin, nắm vững sự vận dụng sáng tạo của Bác Hồ và Đảng ta vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, có tâm huyết, có nghệ thuật truyền đạt, giảng dạy Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự có hiệu quả.

Phải có quy định chặt chẽ tiêu chuẩn đảng viên, cán bộ các cấp về việc học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Phải chỉ đạo để các phương tiện thông tin đại chúng có nhiều hình thức truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn xã hội.

– Cần xác định rõ tiêu chí của việc kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên đó là phải hiểu và nắm vững bản chất cách mạng, khoa học và nhân văn của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện tập trung ở những vấn đề cơ bản sau:

– Nhận thức rõ mục tiêu lý tưởng, con đường, lực lượng cách mạng, phương pháp cách mạng để giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

– Nắm vững cả ba bộ phận cấu thành Chủ nghĩa Mác-Lênin là triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị học Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học và quan trọng nhất là thấu triệt phép biện chứng duy vật mà từ bản chất của nó là “có tính phê phán và cách mạng”. Phép biện chứng duy vật là linh hồn sống của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, là hạt nhân thế giới quan khoa học và cách mạng để từ đó có phương pháp đúng đắn khi xem xét giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Mỗi sự vật, hiện tượng phải được xem xét theo quan điểm toàn diện, lịch sử, cụ thể và phát triển.

– Phải nắm chắc chủ nghĩa duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác-Lênin mà cốt lõi là học thuyết hình thái kinh tế – xã hội, đó là cơ sở khoa học để củng cố niềm tin vào quy luật diệt vong của chủ nghĩa tư bản và sự thắng lợi tất yếu của chủ nghĩa xã hội. Từ đó kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

– Phải nắm chắc học thuyết kinh tế của Mác mà hạt nhân là học thuyết giá trị thặng dư để không mơ hồ, bản chất bóc bột của chủ nghĩa tư bản dù hiện nay được biểu hiện tinh vi hơn và có vẻ ”văn minh” hơn.

– Phải nắm chắc học thuyết về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Không được mơ hồ dao động trước những quan điểm lý luận nhằm công kích bác bỏ vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân và đội tiên phong của nó là Đảng Cộng sản. Đồng thời tôn trọng và đề cao vai trò của trí thức nhưng không lầm lẫn vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân.

– Nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin là phải thấu hiểu khả năng tinh thần tự phê phán và tự điều chỉnh, bổ sung để phát triển. Do đó kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi phải gắn chặt với các điều kiện lịch sử mới để vận dụng sáng tạo, bổ sung, phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Nắm vững và kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi phải nắm vững và kiên định hệ thống nguyên lý lý luận cơ bản còn nguyên giá trị và phương pháp luận Mácxít. Đây chính là sự thống nhất biện chứng giữa thế giới quan và phương pháp luận Mác-Lênin. Không được phép coi Chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ còn là phương pháp còn nguyên lý là lỗi thời.

– Khẳng định Tư tưởng Hồ Chí Minh phải nắm vững và kiên định cả ba nguồn gốc hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là Chủ nghĩa Mác-Lênin, truyền thống tư tưởng tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới. Thấu triệt Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ nắm vững các tác phẩm của Người mà phải hiểu sâu sắc cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú của Người.

– Nắm vững Tư tưởng Hồ Chí Minh phải nắm vững những nội dung cơ bản trong tư tưởng của Người, đó là tư tưởng của Người về mục tiêu lý tưởng của cách mạng Việt Nam, dân tộc Việt Nam trong thời đại mới: Độc lập cho dân tộc, ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Đó là con đường thực hiện mục tiêu lý tưởng: con đường độc lập dân tộc gắn chặt với chủ nghĩa xã hội. Đó là hệ thống các quan điểm Tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Cách mạng như: Tư tưởng của Người về Đảng và xây dựng Đảng; về Nhà nước và xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, về Mặt trận dân tộc thống nhất và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Về lực lượng vũ trang nhân dân, về xây dựng tổ chức công đoàn, nông hội, phụ nữ, thanh niên, Tư tưởng của Người về phương pháp cách mạng và Tư tưởng của Người về đạo đức cách mạng.

Kiên định và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta phải mài sắc cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, xét lại, đấu tranh, bác bỏ mọi luận điệu của các thế lực thù địch trong chiến lược diễn biến hòa bình, bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ cương lĩnh, đường lối, bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa và Tổ quốc Việt Nam.

PGS.TS Đào Duy Quát
Phó Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương

cpv.org.vn

Advertisement