Tiết kiệm theo gương Bác

Với các cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh – đơn vị có nhiệm vụ quản lý Quỹ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh – tiêu chí trọng tâm và xuyên suốt được lựa chọn để hưởng ứng Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Với nội dung học tập này, KBNN tỉnh đã có những biện pháp hữu hiệu và có sự phối hợp nhịp nhàng giữa cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể để triển khai nhằm tạo sự đồng thuận cao trong ý thức và việc tổ chức thực hiện của tập thể đơn vị. Cụ thể, để thực hành tiết kiệm, KBNN tỉnh đã ban hành Quy chế quản lý tài chính, tài sản nội ngành. Theo đó, hệ thống KBNN tỉnh chú trọng các hình thức giao khoán đến từng đơn vị, từng phòng, bộ phận và có hình thức động viên, khuyến khích các đơn vị tiết kiệm kinh phí hoạt động. Bình quân hàng năm, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống KBNN tỉnh tiết kiệm trên 500 triệu đồng (tương đương 2% tổng kinh phí hoạt động).

Số tiền tiết kiệm này là từ việc sử dụng điện, nước, điện thoại, xăng xe… hiệu quả. Ví dụ, để sử dụng xăng xe tiết kiệm, KBNN tỉnh đã xây dựng quy chế sử dụng xe công. Theo đó, việc đi công tác của các phòng phải có chương trình cụ thể và được lãnh đạo thông qua; phải có sự phối hợp giữa các phòng để có tối thiểu 4 người cùng đi mới được sử dụng xe công. Đối với việc tiết kiệm trong thông tin, báo cáo, ngoài việc giao khoán định mức sử dụng điện thoại, KBNN tỉnh yêu cầu cán bộ trong ngành sử dụng thành thạo mạng nội bộ (intranet) và mạng internet, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực của cán bộ… Những khoản tiết kiệm này được bổ sung vào quỹ thi đua khen thưởng, hỗ trợ các đoàn thể, bổ sung thu nhập… nên được sự đồng thuận cao của các tập thể và cá nhân trong đơn vị.

Với KBNN tỉnh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng là tiêu chí để các đơn vị trong hệ thống ngành xây dựng các đoàn thể chính trị vững mạnh và xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

  • Minh Khương

baobinhdinh.com.vn