Lễ báo công dâng Bác kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Thi đua yêu nước

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/2048-11/6/2012), hôm nay, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tổ chức lễ báo công dâng Bác trước Quảng trường Ba Đình lịch sử, dâng lên Bác tấm lòng thành kính, biết ơn và những kết quả, thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng những năm vừa qua. Tham dự lễ báo công có đồng chí Trần Thị Hà – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng các bộ phận thi đua của các Bộ, Ban, ngành, thành phố Hà Nội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước.

Ban thi dua bao congĐại tá Nguyễn Trọng Khánh – Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng gắn Huy hiệu Bác Hồ cho các đại biểu tham dự

Thực hiện lời dạy của Người “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm vừa qua, công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên giành thắng lợi trên mọi lĩnh vực. Công tác tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn. Phong trào thi đua yêu nước đã dần đi vào chiều sâu, khắc phục tình trạng hình thức, chú trọng vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, chung tay cùng cả nước xây dựng đất nước ngày càng văn minh và giàu đẹp. Bên cạnh đó, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng được nâng cao, công tác khen thưởng đột xuất, khen thưởng cho các cá nhân trực tiếp lao động sản xuất ngày càng được chú trọng. Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy vai trò động lực của thi đua.

Ban thi dua bao cong 1Đại biểu tham dự lễ báo công vào Lăng viếng Bác

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các đại biểu tham dự hứa với Người sẽ không ngừng tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân, khắc phục khó khăn, phát huy sáng kiến về công tác thi đua, khen thưởng và những kinh nghiệm trong 64 năm xây dựng và trưởng thành, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó. Trong đó, tập trung vào các nội dung như:

Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nhằm triển khai và từng bước đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI vào thực tiễn cuộc sống, cổ vũ sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung đẩy mạnh hai phong trào :Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị 725/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hoàn thiện Đề án đổi mới công tác thi đua, khen thưởng làm tiến đề xây dựng Đề án sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng vào đầu năm 2013.

Thường xuyên quan tâm, phát hiện nhân tổ mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy hết khả năng, phẩm chất tốt đẹp, xây dựng con người Việt Nam toàn diện, xây dựng nếp sống mới và xã hội văn minh, giàu đẹp.

Xây dựng và thực hiện chuẩn mực người cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tận tụy, trách nhiệm trong công việc, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ và gương mẫu trong đạo đức, lối sống./.

Tâm Trang
bqllang.gov.vn