Cảnh giác (23-12-1959)

Giữ nhà phải cảnh giác, phải có cửa, có khoá để ngǎn ngừa bọn trộm cắp.

Giữ nước càng phải cảnh giác để ngǎn ngừa bọn đế quốc và bè lũ tay sai phá hoại thành quả cách mạng, phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của chúng ta.

Trong thời kỳ kháng chiến, nhân dân ta cũng như cán bộ và bộ đội ta đều biết nâng cao cảnh giác. Nhưng từ hoà bình trở lại, thì tinh thần cảnh giác có phần kém sút. Đó là một khuyết điểm lớn cần được sửa chữa ngay.

Vụ án do thám hồi tháng tư, vụ bắt được do thám của Mỹ – Lào và vừa rồi vụ bắt được bọn do thám Nguyễn Sáu ở Nghệ An là những tiếng chuông thức tỉnh chúng ta.

Những lời khai của bọn chúng và những tài liệu ta bắt được đã nói rõ những gì? Đã nói rõ Mỹ – Diệm tìm cách do thám ta về mọi mặt:

Về quân đội – số lượng, cấp chỉ huy, vũ khí, các đồ đạc khác, số hiệu các đơn vị, v.v..

Về dân quân – số lượng vũ khí, ai chỉ huy, v.v..

Về công an – số lượng, cấp chỉ huy, ở đâu, người Kinh hay người Thổ…

Về mậu dịch – bao nhiêu nhân viên và cán bộ, hàng hoá gì, giá hàng hoá thế nào …

Về các uỷ ban – ai làm chủ tịch, phó chủ tịch, uỷ viên, tên và chỗ ở của vợ con họ…

Về cán bộ – tên tuổi, ai đi học, học gì, học ở đâu, học mấy tháng, v.v…

Nói tóm lại: chúng do thám tỉ mỉ về tình hình quân sự, chính trị và kinh tế của ta. Để làm gì? Để chúng tìm cách phá hoại!

Để ngǎn chặn âm mưu của kẻ địch, thì cán bộ, bộ đội và nhân dân ta cần phải luôn luôn nâng cao cảnh giác. Đó là một nghĩa vụ quan trọng mà mọi người công dân phải làm trọn để chống lại âm mưu của đế quốc và bè lũ tay sai, để bảo vệ nhân dân và bảo vệ Tổ quốc.

T.L

—————————-

Báo Nhân dân, số 2107, ngày 23-12-1959.
cpv.org.vn

Advertisement