Lời tặng ngành xe quân sự (8-1968)

Yêu xe như con
Quý xǎng như máu
Vượt mọi khó khǎn
Hoàn thành nhiệm vụ.

Bác Hồ
Tạp chí Hậu cần, tháng 9-1969, tr.37.

* Ngày 5-8-1968, ngành Hậu cần quân đội tổ chức Hội nghị lái xe giỏi và thợ sửa chữa xe giỏi toàn quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề những dòng trên đây trên cờ tặng ngành xe quân sự.
cpv.org.vn