Nạn hữu đích chỉ bị – Chiếc khǎn giấy của người bạn tù

NẠN HỮU ĐÍCH CHỈ BỊ

Cựu quyển, tân thư tương bổ xuyết,
Chỉ chiên do noãn quá vô chiên;
Ngọc sàng cẩm trướng nhân tri phủ,
Ngục lý hứa đa nhân bất miên?

CHIẾC KHĂN GIẤY CỦA NGƯỜI BẠN TÙ

Quyển cũ, sách mới cùng bồi chắp lại,
Chǎn giấy còn ấm hơn không có chǎn;
Người trên giường ngọc trướng gấm có biết chǎng,
Trong ngục bao nhiêu người không ngủ?

—————————-

Quyển xưa, sách mới bồi thêm ấm,
Chǎn giấy còn hơn chẳng có chǎn;
Trướng gấm, giường ngà, ai có biết?
Trong tù bao kẻ ngủ không an?

NAM TRÂN – BǍNG THANH dịch

Bản dịch khác:

Sách xưa vở mới khéo đem bồi,
Chǎn giấy hơn không đã hẳn rồi;
Giường ngọc màn thêu ai có thấu,
Trong lao không ngủ biết bao người.

HOÀNG NGÂN dịch
cpv.org.vn