Trần khoa viên lai thám – Khoa viên họ Trần tới thǎm

Trần khoa viên lai thám

Nhất niên chỉ kiến binh hoà cảnh,

Kim nhật khan kiến nho nhã nhân;

Nhã nhân sử ngã tâm hưng phấn,

Ngã phát hắc phản lưỡng tam phân.

Khoa viên họ Trần tới thǎm

Quanh nǎm chỉ thấy lính và cảnh sát,

Hôm nay mới nhìn thấy người nho nhã;

Người nho nhã khiến lòng ta phấn chấn,

Tóc ta đen trở lại hai ba phần.

Lính tráng tuần canh nhìn nhẵn mặt,

Hôm nay mới được gặp vǎn nhân;

Người trông nho nhã, ai không thích,

Mái tóc ta xanh lại mấy phần.

Huệ Chi dịch
cpv.org.vn

Advertisement