Thǎng chức phó tư lệnh

LƯƠNG HOA THỊNH TƯỚNG QUÂN
THĂNG NHẬM PHÓ TƯ LỆNH

Tích nhật huy quân Tương, Chiết địa,

Kim niên, kháng địch Miến, Điền biên;

Hiển hách, uy danh hàn địch đởm,

Vị công dự tụng khải toàn thiên.

TƯỚNG QUÂN LƯƠNG HOA THỊNH
THĂNG CHỨC PHÓ TƯ LỆNH

Ngày trước chỉ huy quân đội ở đất Tương và Chiết ,

Nǎm nay chống giặc nơi biên giới Miến và Điền ;

Uy danh lừng lẫy làm kẻ thù mất mật,

Vì ông ca trước khúc khải hoàn.

Đốc quân ngày trước vùng Tương, Chiết,

Chống giặc nǎm nay mạn Miến, Điền;

Lừng lẫy uy danh, thù mất mật,

Khải hoàn mừng trước, xướng thành thiên.

TRẦN ĐẮC THỌ dịch
cpv.org.vn