Điện vǎn gửi Chủ tịch Quốc hội Pháp. Pari

Chính phủ lâm thời Cộng hoà Việt Nam gồm các thành viên cộng hoà trong nước đã thành lập ở Hà Nội sau khi Hoàng đế An Nam thoái vị, cam kết bảo đảm an toàn cho người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam trong ba xứ An Nam trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và đối xử bình đẳng. Kiên quyết phản đối việc quân đội Pháp xâm nhập lãnh thổ Việt Nam. Đề nghị Ngài tác động một cách thích đáng với Chính phủ Cộng hoà Pháp nhằm đưa ra các chỉ thị cần thiết cho lực lượng Pháp ở Viễn Đông và để tránh mọi sự đáng tiếc xảy ra.

Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Cộng hoà Việt Nam
Hồ Chí Minh

Bút tích tiếng Pháp, lưu tại Viện Hồ Chí Minh
cpv.org.vn

Advertisement