Những thỏa thuận giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đô đốc Đácgiǎngliơ tại cuộc hội kiến trên vịnh Hạ Long ngày 24-3-1946

1) Vào độ trung tuần tháng 4, một đoàn phái bộ đại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ đi Pháp để tỏ tình thân thiện giữa Quốc hội và nhân dân Việt Nam đối với Quốc hội và nhân dân Pháp.

2) Cũng trong thời gian đó, sẽ có một phái bộ chừng độ 10 người từ Pháp qua Việt Nam để cùng đại biểu Việt Nam sửa soạn các tài liệu cần thiết.

3) Đến hạ tuần tháng 5, phái bộ ta sẽ qua Pháp để mở cuộc đàm phán chính thức.

Báo Cứu quốc, số 204,
ngày 2-4-1946.
cpv.org.vn