Thư gửi các ông Phạm Vǎn Bạch và Nguyễn Vǎn Tây (7-3-1947)

Chú Bạch, chú Tây và các đồng chí,

Tôi gửi lời chúc anh em mạnh khoẻ và gắng sức. Các việc sẽ do N. thuật lại. Chúng ta cốt đoàn kết, sáng suốt, khôn khéo, kiên quyết, thì chúng ta nhất định thắng lợi. Dù gay go mấy, chúng ta cũng không sợ, không hoang mang, vì chúng ta đã biết trước những sự gay go khốn nạn đó. Vì chúng ta tự tin đủ sức khắc phục nó. Và vì chúng ta chắc thắng lợi cuối cùng sẽ về tay ta.

Dưới đây là một cách giải thích rất giản đơn, dễ hiểu về con đường trường kỳ kháng chiến, viết ra cho anh em dùng.

Chào thân ái và quyết thắng
Ngày 7 tháng 3 nǎm 1947
HỒ CHÍ MINH

Ta: thắng lợi thắng lợi
Pháp: thất bại thất bại
Bản gốc lưu tại Viện Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn

Advertisement