Thư gửi đồng bào và tướng sĩ khu II nhân kỷ niệm một nǎm toàn quốc kháng chiến (19-12-1947)

Trong một nǎm kháng chiến vừa qua, đồng bào khu II đã chịu nhiều gian nan cực khổ. Nhưng càng gian nan cực khổ, đồng bào ta càng đoàn kết, càng hǎng hái, càng tin tưởng vào sự thắng lợi cuối cùng của Tổ quốc, càng ra sức ủng hộ kháng chiến. Vệ quốc quân và dân quân du kích khu II với sức sốt sắng giúp đỡ đồng bào đã lập được ít nhiều chiến công khá.

Tôi chắc rằng qua nǎm kháng chiến mới, đồng bào và chiến sĩ sẽ cố gắng thêm nữa. Sao cho khu II sẽ đứng vào khu hạng nhất trong nước về quân sự, chính trị cũng như kinh tế và vǎn hoá. Để đi đến kết quả đó các cán bộ cần phải rũ sạch đầu óc địa phương, tổ chức cần phải hết sức có ngǎn nắp. Kế hoạch công tác cần phải thiết thực.

Tôi mong rằng từ nay khu II sẽ thường báo cáo thắng lợi về các phương diện.

Chào thân ái và quyết thắng
Ngày 19 tháng 12 nǎm 1947
HỒ CHÍ MINH

Sách Lời Hồ Chủ tịch,
Nha Thông tin Việt Nam,
cpv.org.vn