Điện vǎn trả lời chi bộ Đảng xã hội Pháp ở Sài Gòn (1-10-1947)

Lập trường của chúng tôi vẫn như trước, không thay đổi, ấy là nền độc lập và sự thống nhất của nước Việt Nam, ấy là tinh thần hữu hảo, sự tin cậy và sự hợp tác giữa hai dân tộc Việt – Pháp. ấy là chính sách đã được Thủ tướng Lêông Blum và Hội nghị Liông bênh vực. Thế mà, để trả lời cho chính sách ấy, bộ chỉ huy Pháp vừa mở một cuộc tấn công mùa đông rộng lớn, và người ta tìm cách giấu không cho nhân dân Pháp biết rõ sự thật ấy. Chính phủ và nhân dân Việt Nam lúc nào cũng sẵn sàng chấm dứt cuộc xung đột, và đặt lại nền hoà bình một khi mà nước Pháp trịnh trọng tuyên bố nhìn nhận nền độc lập và sự thống nhất của chúng tôi.

Chào thân ái
Tháng 10 nǎm 1947
HỒ CHÍ MINH

Sách Những lời kêu gọi của
Hồ Chủ tịch, Nxb Sự thật,
Hà Nội, 1958, t.1, tr. 221.
cpv.org.vn