Thư gửi cụ Nguyễn Vǎn Đản (11-6-1948)

Gửi cụ Nguyễn Vǎn Đản, xã Chí Minh,
huyện Duyên Hà, tỉnh Thái Bình,

Cụ đã có tuổi, mà vẫn chịu khó học, thi đỗ nhất trong giới phụ lão. Thế là tốt lắm. Tôi gửi lời khen cụ và khuyên cụ cố học thêm. Trong cuộc thi đua ái quốc, tôi cũng mong cụ làm kiểu mẫu cho đồng bào trong tỉnh.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, chi nhánh
số 2, số 958, ngày 11-6-1948.
cpv.org.vn