Thư gửi cụ Bùi Bằng Đoàn và dự thảo lời điếu cụ Nguyễn Vǎn Tố (5-1948)

Kính gửi cụ Bùi,

Trưởng Ban Thường trực Quốc hội,

Tôi muốn có một bài truy điệu cụ Tố. Nhưng nhờ người viết thì không biết nhờ ai. Tự viết lấy thì viết không được, vì xưa nay tôi chưa hề tập viết vǎn tế.

Vậy tôi cứ bạo dạn thảo ra đây, trình cụ xem. Nếu có thể sửa được thì xin cụ sửa giùm. Nếu không thể sửa, thì ta làm vǎn xuôi vậy.

Khi tôi thảo xong, đọc lại, nghe khá chướng tai. Vì đối với cụ, tôi không dám giấu dốt, cho nên cứ gửi để cụ xem.

Mong kỳ hội đồng sau sẽ được gặp cụ. Kính chúc cụ mạnh khoẻ và xin cụ chuyển lời tôi hỏi thǎm cụ Phan và cụ Vi 1 .

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 5 nǎm 1948
HỒ CHÍ MINH

cpv.org.vn