Thư gửi Hội nghị quân sự toàn quốc lần thứ nǎm (9-8-1948)

Nhân dịp Hội nghị quân sự, tôi gửi lời thân ái chào các cấp chỉ huy và nhờ chuyển lời tôi hỏi thǎm cho các bộ đội.

Tôi mong rằng trong cuộc Hội nghị này, anh em sẽ rút kinh nghiệm đầy đủ, đặt kế hoạch thiết thực cho giai đoạn mới của cuộc kháng chiến. Trong cuộc thi đua ái quốc, tôi mong các bộ đội hǎng hái luyện tập lập công, sao cho mùa Thu – Đông này, bộ đội ta sẽ thu được nhiều thắng lợi vẻ vang hơn Thu – Đông nǎm ngoái.

Dưới sự lãnh đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng chỉ huy, với lòng hǎng hái của toàn thể bộ đội, tôi chắc các đại biểu sẽ làm trọn nhiệm vụ của mình.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1008, ngày 9-8-1948.
cpv.org.vn