Điện vǎn mừng ngày thành lập Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (5-12-1949)

Kính gửi Chủ tịch Mao Trạch Đông,

Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa.

Tôi rất vui mừng được tin Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa thành lập. Thay mặt nhân dân và Chính phủ Việt Nam, tôi kính mừng Ngài, Chính phủ và nhân dân Trung Hoa.

Hai dân tộc Việt – Hoa có mối quan hệ anh em trải mấy nghìn nǎm lịch sử. Từ đây, mối quan hệ ấy sẽ càng mật thiết để phát triển tự do và hạnh phúc của hai dân tộc ta, và để bảo vệ dân chủ thế giới và hoà bình lâu dài.

Ngày 5 tháng 12 nǎm 1949
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

Sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958, t.1, tr. 324.
cpv.org.vn