Điện vǎn gửi chiến sĩ, cán bộ và đồng bào các vùng mặt trận (12-1951)

Thân ái gửi chiến sĩ, cán bộ và đồng bào các vùng mặt trận,

Tôi được báo cáo: các chiến sĩ và cán bộ đang anh dũng thi đua giết giặc lập công, đồng bào đang ra sức thi đua giúp đỡ bộ đội, nhất là đồng bào tham gia dân công và ta đã thu được thắng lợi đầu tiên.

Những thắng lợi đó là do quân, dân nhất trí, quyết chiến quyết thắng.

Tôi vui lòng khen ngợi chiến sĩ, cán bộ, đồng bào và khuyên mọi người cố gắng hơn nữa để giành lấy nhiều thắng lợi hơn nữa.

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 12 nǎm 1951
HỒ CHÍ MINH

Báo Quân đội nhân dân, số 36, ngày 21-12-1951.
cpv.org.vn

Advertisement