Đại hội Vǎn công (3-1-1955)

Trong những nǎm kháng chiến gian khổ và anh dũng, nhân dân ta đã khắc phục khó khǎn, thu nhiều thắng lợi. Vǎn nghệ là một trong những thắng lợi đó.

Xã hội thế nào, vǎn nghệ thế ấy. Vǎn nghệ của dân tộc ta vốn rất phong phú, nhưng dưới chế độ thực dân và phong kiến, nhân dân ta bị nô lệ, thì vǎn nghệ cũng bị nô lệ, bị tồi tàn, không thể phát triển được.

Trong kháng chiến, nhân dân ta vùng dậy phá ách nô lệ, giành lại tự do, nhờ vậy vǎn nghệ ta cũng được vươn mình giải phóng.

Ngày nay, chúng ta khen ngợi anh chị em vǎn công mặc đẹp, hát hay, múa khéo. Nhưng chúng ta cũng không quên những ngày khắc khổ trong mấy nǎm qua. Đêm sương giá lạnh, áo vá, quần nâu. Có người miệng nhai ngô, tay viết kịch, dưới những hang đá hoặc trong những lều tranh. Các “nghệ sĩ” thì vừa phục vụ dân công hoặc vừa đánh giặc vừa tập múa hát dưới làn bom đạn. Vǎn nghệ đã sinh trưởng trong kháng chiến.

Đồng bào đi xem đều khen ngợi vǎn công khá. Mà khá thật. Khá nhất là ở chỗ đã tẩy hết những cái gì truỵ lạc, hủ bại của vǎn nghệ thực dân và phong kiến; đã nêu rõ được chừng nào tinh thần dũng cảm và sinh hoạt cần lao của nhân dân ta.

Nhưng vǎn công ta chớ vì thành tích ấy mà tự cao, tự mãn. Để phục vụ nhân dân, (mà đó là mục đích của vǎn nghệ ta), anh chị em vǎn công cần phải cố gắng học tập thêm nữa, rèn luyện thêm nữa, và tiến bộ hơn nữa.

C.B.

Báo Nhân dân, số 308,
ngày 3-1-1955.
cpv.org.vn

Advertisement